Administrativni postupci

Ministarstvo unutrašnjih poslovaUprava za građanska stanja i pravne poslove
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MUP.UAP.SA.OA.16
ZAMJENA VOZAČKE DOZVOLE
Zamjena vozačke dozvole radi ostvarivanja i zaštite prava podnosilaca zahtjeva, vođenje evidencije.
MUP.UAP.SA.OA.17
IZDAVANJE LIČNE KARTE BIH DRŽAVLJANIMA
Izdavanje lične karte, dokazivanja identiteta i drugih činjenica, ostvarivanje ličnih prava građana.
MUP.UAP.SA.OA.18
ZAMJENA LIČNE KARTE BIH DRŽAVLJANIMA
Zamjena lične karte, radi isteka važenja ili promjene podataka, ostvarivanje ličnih prava građana.
MUP.UAP.SA.OA.19
IZDAVANJE LIČNE KARTE ZA STRANCE SA ODOBRENIM STALNIM BORAVKOM U BIH
Ostvarivanje ličnih prava stranaca sa odobrenim stalnim boravkom
MUP.UAP.SA.OA.20
ZAMJENA LIČNE KARTE ZA STRANCE SA ODOBRENIM STALNIM BORAVKOM U BIH
Ostvarivanje ličnih prava stranaca sa odobrenim stalnim boravkom
MUP.UAP.SA.OA.21
UVJERENJE O NE/POSJEDOVANJU LIČNE KARTE
Ostvarivanje ličnih prava građana radi regulisanja statusnih i drugih pitanja
MUP.UAP.SA.OA.22
UVJERENJE O TAČNOSTI JEDINSTVENOG MATIČNOG BROJA
Ostvarivanje ličnih prava građana
MUP.UAP.SA.OA.23
UVJERENJE O PREBIVALIŠTU
Pribavljnje uvjerenja o činjenicama radi ostvarivanja prava građana.
MUP.UAP.SA.OA.24
POTVRDA O IDENTITETU
Dokazivanje činjenica radi ostvarivanja prava građana.
MUP.UAP.SA.OA.25
PRIJAVA/ODJAVA PREBIVALIŠTA
Ostvarivanje ličnih prava građana, slobodan izbor prijave ili odjave prebivališta ili boravišta.
MUP.UAP.SA.OA.26
DODJELJIVANJE JEDINSTVENOG MATIČNOG BROJA
Određivanje jedinstvenog matičnog broja novorođenoj djeci i licima kojima nije ranije dodijeljen jedinstveni matični broj..
MUP.UAP.SA.OA.27
PROMJENA SPOLA I UTVRĐIVANJE IDENTITETA
Ostvarivanje ličnih prava
MUP.UAP.SA.OA.28
PREBACIVANJE SLOVA STRANOG ALFABETA
Prebacivanje slova X, Y, Q i W u slova koja se koriste u ćiriličnoj azbuci (za srpski jezik), odnosno u slova koja su definirana zvaničnim jezicima i pismima koja su u upotrebi u Bosni i Hercegovini.
MUP.UAP.SA.OA.29
PROMJENA LIČNOG IMENA ILI SAMO IMENA ILI SAMO PREZIMENA
Ostvarivanje ličnih prava
MUP.UAP.SA.OA.30
PONIŠTENJE LIČNE KARTE
Poništavanje lične karte državljaninu koji je izgubio licnu kartu ili mu je licna karta ukradena, uništena ili je na bilo koji drugi nacin ostao bez nje, radi ostvarivanja i zaštite prava građana.
MUP.UAP.SA.OA.31
POVRAT VIŠE ILI POGREŠNO UPLAĆENIH SREDSTAVA
Da se omogući stranci povrat sredstava zbog greške u uplati.
MUP.UAP.SA.OA.32
PONIŠTENJE VOZAČKE DOZVOLE
Poništavanje vozačke dozvole
MUP.UAP.SA.OA.33
OGLAŠAVANJE NEVAŽEĆOM POTVRDE O VLASNIŠTVU
Poništava se i proglašava nevažećom predmetna potvrda o vlasništvu kako bi se omogućilo stranci izdavanje nove potvrde o vlasništvu.
MUP.UAP.SA.OA.34
OGLAŠAVANJE NEVAŽEĆOM POTVRDE O REGISTRACIJI
Poništava se i proglašava nevažećom predmetna potvrda o registraciji kako bi se omogućilo stranci izdavanje nove potvrde o registraciji.
MUP.UAP.SA.OA.35
OGLAŠAVANJE NEVAŽEĆOM SAOBRAĆAJNE DOZVOLE
Poništava se i proglašava nevažećom predmetna saobraćajna dozvola kako bi se omogućilo stranci izdavanje nove potvrde o registraciji.