PRIJAVA/ODJAVA PREBIVALIŠTA

Ministarstvo unutrašnjih poslovaUprava za građanska stanja i pravne poslove
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OA.25
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Ostvarivanje ličnih prava građana, slobodan izbor prijave ili odjave prebivališta ili boravišta.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o prebivalištu-boravištu državljana Bosne i Hercegovine, član 4. (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 32/01, 56/08, 58/15); Pravilnik o postupku prijave i odjave prebivališta i boravišta državljana Bosne i Hercegovine, obrascima i evidencijama prebivališta i boravišta, član 2. (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 39/02, 2/09).

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
JMBG
Datum rođenja
Spol
Ime i prezime roditelja
Mjesto rođenja
Državljanstvo
Mjesto prebivališta – boravišta
Općina prebivališta – boravišta
Ulica i broj
Krvna grupa
Podaci o ranijem prebivalištu – boravištu (mjesto, općina, kanton, entitet, ulica i broj)
Podaci o prijavi prebivališta – boravišta (mjesto, općina, kanton, entitet, ulica i broj)
Podaci o odjavi prebivališta – boravišta (trenutnom i budućem, mjesto, općina, kanton, entitet, ulica i broj)

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Lična kartaMUPNa uvid
Izvod iz matične knjige rođenih (za maloljetna lica)Nadležna općinska služba nadležna za poslove vođenja matičnih knjigaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o pravu na prijavu na adresu prebivalištaPojašnjenje o dokazima o pravu na prijavu na adresu prebivališta možete pronaći u prilogu.

Ostale informacije

RokObavještenje
15 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana.