PRIJAVA/ODJAVA PREBIVALIŠTA

Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za administraciju
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OA.25
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Ostvarivanje ličnih prava građana, slobodan izbor prijave ili odjave prebivališta ili boravišta.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o prebivalištu-boravištu državljana Bosne i Hercegovine, član 4. (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 32/01, 56/08, 58/15); Pravilnik o postupku prijave i odjave prebivališta i boravišta državljana Bosne i Hercegovine, obrascima i evidencijama prebivališta i boravišta, član 2. (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 39/02, 2/09).

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
JMBG
Datum rođenja
Spol
Ime i prezime roditelja
Mjesto rođenja
Državljanstvo
Mjesto prebivališta – boravišta
Općina prebivališta – boravišta
Ulica i broj
Krvna grupa
Podaci o ranijem prebivalištu – boravištu (mjesto, općina, kanton, entitet, ulica i broj)
Podaci o prijavi prebivališta – boravišta (mjesto, općina, kanton, entitet, ulica i broj)
Podaci o odjavi prebivališta – boravišta (trenutnom i budućem, mjesto, općina, kanton, entitet, ulica i broj)

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Lična kartaMUPNa uvid
Izvod iz matične knjige rođenih (za maloljetna lica)Nadležna općinska služba nadležna za poslove vođenja matičnih knjigaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz da ima valjan osnov za prebivalište na adresi na kojoj se prijavljuje (dokaz o vlasništvu stana, kuće, ugovor o podstanarskom odnosu, potvrda da se pred nadležnim organom vodi spor o vlasništvu, pokrenut postupak legalizacije, uknjiženja..)Sud/općinaOvjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenje
15 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana.
Obrazac: