PONIŠTENJE JEDINSTVENOG MATIČNOG BROJA

Ministarstvo unutrašnjih poslovaUprava za građanska stanja i pravne poslove
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OA.37
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Poništaj nepravilnog, pogrešnog, duplog ili višestrukog jedinstvenog matičnog broja. Istim se omogućava dodjela/određivanje ispravnog, tačnog i pravilnog jedinstvenog matičnog broja.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o jedinstvenom matičnom broju (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 32/01, 63/08, 103/11, 87/13 i 84/15); Pravilnik o obrascima, načinu određivanja, izdavanja, poništavanja i zamjene jedinstvenog matičnog broja, evidencijama i načinu upisivanja jedinstvenog matičnog broja u matične knjige (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 39/02 i 2/09)

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Adresa prebivališta
Kontakt telefon
E-mail adresa
Jedinstveni matični broj
Razlog poništenja jedinstvenog matičnog broja

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Izvod iz matične knjige rođenihMatični uredOriginal ili ovjerena kopija
Identifikacioni dokumentMinistarstvo unutrašnjih poslovaNa uvid

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 15 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 7 dana.5 godina za izvršenje, a ako je izvršeno trajno
Obrazac: