POTVRDA O IDENTITETU

Ministarstvo unutrašnjih poslovaUprava za građanska stanja i pravne poslove
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OA.24
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Dokazivanje činjenica radi ostvarivanja prava građana.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 169. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 2/98, 48/99 i 61/22)

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za uvjerenja i izvode iz matičnih knjiga4 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Općina rođenja
Ime oca i majke
Podaci o djevojačkom prezimenu
JMB
Svrha
Prebivalište podnosioca zahtjeva
Adresa za dostavu pošte
Kontakt telefon
Kontakt e-mail

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Identifikacioni dokumentSektor za građanska stanja MUP-aNa uvid
Dokaz o uplati takseKanton SarajevoOriginal
Dokaz o oslobađanju plaćanja takseNadležni organ iz člana 8. Zakona o administrativnim taksamaOriginal ili ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige umrlih – ukoliko se zahtjev podnosi za umrlo liceMatični uredOriginal ili ovjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenje
5 dana.Rok za izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija 1 dan.
Obrazac: