UVJERENJE O PREBIVALIŠTU

Ministarstvo unutrašnjih poslovaUprava za građanska stanja i pravne poslove
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OA.23
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Pribavljanje uvjerenja o činjenicama radi ostvarivanja prava građana.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 169. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 2/98, 48/99 i 61/22)

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za uvjerenja iz službene evidencije prijave i odjave prebivališta-boravišta5 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Općina rođenja
Ime oca i majke
Podaci o djevojačkom prezimenu
Adresa stana podnosioca zahtjeva
JMB
Svrha
Prebivalište podnosioca zahtjeva
Adresa za dostavu pošte
Kontakt telefon
Kontakt e-mail

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Identifikacioni dokumentSektor za građanska stanja MUP-aNa uvid
Dokaz o uplati takseKanton Sarajevo
Dokaz o oslobađanju plaćanja takseNadležni organ iz člana 8. Zakona o administrativnim taksamaOriginal ili ovjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenje
5 dana.Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 5 dana. Ukoliko se zahtjev za izdavanje Uvjerenja o prebivalištu odnosi na period od 2003. godine, zahtjev se, uz pokaz lične karte i predaju administrativne takse u iznosu od 5 KM podnosi neposredno na šalteru za evidenciju JMB, LK, prebivalište i boravište u mjestu zadnjeg prebivališta i zahtjevu se udovoljava na licu mjesta.
Obrazac: