PREBACIVANJE SLOVA STRANOG ALFABETA

Ministarstvo unutrašnjih poslovaUprava za građanska stanja i pravne poslove
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OA.28
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Prebacivanje slova X, Y, Q i W u slova koja se koriste u ćiriličnoj azbuci (za srpski jezik), odnosno u slova koja su definirana zvaničnim jezicima i pismima koja su u upotrebi u Bosni i Hercegovini.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br. 32/01,16/02, 32/07, 53/07, 56/08 i 18/12); Zakon o upravnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” br. 2/98, 48/99 i 61/22); Uputstvo o načinu postupanja nadležnih organa prilikom prebacivanja posebnih slova koja nisu definirana zvaničnim jezicima i pismima u Bosni i Hercegovini i načinu ispisivanja karakterističnih znakova prilikom unosa ličnih podataka u centralnu evidenciju (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” broj: 8/13)

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
JMB
Mjesto rođenja
Ime definisano prema zvaničnim jezicima i pismima u BiH
Prezime definisano prema zvaničnim jezicima i pismima u BiH
Mjesto rođenja definisano prema zvaničnim jezicima i pismima u BiH

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Izvod iz matične knjige rođenihMatični uredOriginal ili ovjerena kopija
Lična karta ili putna ispravaOrgan unutrašnjih poslova ili diplomatsko – konzularno predstavništvo Bosne i HercegovineNa uvid

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok 15 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 7 dana.5 godina za izvršenje rješenja, a za izvršena rješenja – tra
Obrazac: