PONIŠTENJE PREBIVALIŠTA

Ministarstvo unutrašnjih poslova
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OA.39
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Poništavanje prebivališta državljana BiH prijavljenog suprotno odredbama člana 8. stav 1. Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine, član 8. c. (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 32/01, 56/08 i 58/15); Zakon o upravnom postupku , član 200. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 2/98 i 48/99);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa na rješenje o poništenju prebivališta8 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Adresa prebivališta
Kontakt telefon
E-mail adresa
Ime i prezime lica čije se prebivalište poništava
Kontakt telefon lica čije se prebivalište poništava
Broj identifikacionog dokumenta

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Dokaz o vlasništvu nekretnine – ZK Izvadak ne stariji od 10 danaOpćinski sud u SarajevuOriginal ili ovjerena kopija
Javne isprave kojima se dokazuju navedene činjeniceNadležni organOriginal ili ovjerena kopija
Izjave svjedokaOdjeljenje za administraciju Ministarstva unutrašnjih poslovaOriginal
Dokaz o uplaćenoj taksiKanton SarajevoOriginal
Dokaz o oslobađanju od plaćanja takseNadležni organ iz člana 8. Zakona o administrativnim taksamaOriginal ili ovjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok 60 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 30 dana.5 godina za izvršenje rješenja, a za izvršena trajno
Obrazac: