UVJERENJE O NE/POSJEDOVANJU LIČNE KARTE

Ministarstvo unutrašnjih poslovaUprava za građanska stanja i pravne poslove
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OA.21
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Ostvarivanje ličnih prava građana radi regulisanja statusnih i drugih pitanja
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 169. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 2/98, 48/99 i 61/22)

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za uvjerenja i izvode iz matičnih knjiga4 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
JMB
Mjesto rođenja
Općina rođenja
Ime oca i majke
Podaci o nastanjenom području
Podaci o nastanjenoj ulici i broj
Svrha
Prebivalište podnosioca zahtjeva
Adresa za dostavu pošte
Kontakt telefon
Kontakt e-mail

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Identifikacioni dokumentSektor za građanska stanja MUP-aNa uvid
Dokaz o uplati takseKanton SarajevoOriginal
Dokaz o oslobađanju plaćanja takseNadležni organ iz člana 8. Zakona o administrativnim taksamaOvjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenje
Zakonski rok rješavanja 5 dana.Rok za izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija 1 dan.
Obrazac: