PROMJENA SPOLA I UTVRĐIVANJE IDENTITETA

Ministarstvo unutrašnjih poslovaUprava za građanska stanja i pravne poslove
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OA.27
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Ostvarivanje ličnih prava
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o ličnom imenu (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 7/12); Zakon o matičnim knjigama, (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine ”, br. 37/12 i 80/14); Zakon o jedinstvenom matičnom broju (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine ”, br. 32/01, 63/08, 103/11, 87/13 i 84/15.); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine ”, br. 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15.); Pravilnik o obrascima, načinu određivanja, izdavanja, poništavanja i zamjene jedinstvenog matičnog broja, evidencijama i načinu upisivanja jedinstvenog matičnog broja u matične knjige (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine ”, br. 39/02 i 2/09.); Zakon o administrativnim taksama (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 30/01-Prečišćeni tekst, 22/02, 10/05, 26/08 i 23/16)

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa na rješenje8 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Prebivalište
Adresa za dostavu pošte
Kontakt telefon
Kontakt e-mail
Mjesto i datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnosioca zahtjeva
Broj lične karte ili pasoša

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Izvod iz matične knjige rođenihMatični uredOriginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu BiHMatični uredOriginal
Medicinska dokumentacija kojom je utvrđeno da je lice promijenilo spolZdravstvena ustanovaOriginal
Lična karta BiHOrgan unutrašnjih poslovaNa uvid
Uvjerenje o mjestu prebivalištaOrgan unutrašnjih poslovaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
30 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana.5 godina
Obrazac: