PRISTUP INFORMACIJAMA

Ministarstvo saobraćaja
Šifra postupka: 
MS.KM.01
Djelatnosti: 
Saobraćaj

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Amina Čadrosekretar ministarstva saobraćaja033 56 20 60amina.cadro@ms.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Da zainteresirana lica dođu u posjed informacija kojima raspolaže javni organ čime se postiče transparentnost i odgovornost javnih organa, što je neophodno za demokratski proces.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine , član 11. i 14. (“Službene novine FBiH”, broj: 32/01 i 48/11); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98, 48/99); Uputstvo za provođenje Zakona o slobodi pristupa informacijama Federacije Bosne i Hercegovine, tačka 2. i 3. (“Službene novine FBiH”, broj:57/01, 48/11); Vodič za pristup informacijama , Tačke I-XII (04-05- 14257/07 od 11.05.2007.godine i 04-49-21028/16 od 10.06.2016.godine)

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za troškove umnožavanja0,10 KM za svaku stranicu standardne veličine koja prelazi 10 (deset) prvih besplatnih stranica; 5 KM po jednom kompakt disku za elektronsku dokumentacijuVr.prih.: 722631; prima. Budžet Kantona Sarajevo;Taksena markica ili uplatom na rč: 338-000 22100192-63

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime/ Naziv pravnog lica
Adresa
Kontakt telefon
Dovoljno podataka o prirodi i /ili sadržaju informacije
Način na koji se želi ostvariti pristup:pregled traženog dokumenta u prostorijama Ministarstva, dostava informacije ličnim preuzimanjem ili dostava poštom

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Lična karta ili lični dokument sa fotografijom (ako je u pitanju osobni podatak, odnosno posebna kategorija podataka)MUP Na uvid
Punomoć ukoliko se zahtjev podnosi putem ovlaštenog punomoćnika (ukoliko je u pitanju osobni podatak)- u ovom slučaju podnosi se kopija ličnog dokumenta podnosioca, tj lica u čije ime se podnosiNotarOriginal
Dokaz o uplati troškova umnožavanja za svaku fotokopiranu stranicu standardne veličine koja prelazi deset prvih besplatnih stranica u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u FBiH.Pošta/bankaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
8 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja o potrebnoj dopuni 3 dana . Zakonski rok za rješavanje 15 dana.Trajno
Obrazac: