SAGLASNOST ZA LOKACIJU,IZGRADNJU/DOGRADNJU OBJEKATA U ZAŠTITNOM CESTOVNOM POJASU

Ministarstvo saobraćajaDirekcija za puteve
Šifra postupka: 
MS.DP.06
Djelatnosti: 
Saobraćaj

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Jasmina Olovčićviši stručni saradnik za održavanje puteva, poslove signalizacije, sigurnosti saobraćaja i prekomjernu upotrebu puteva033/560-431jasmina.olovcic@dp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Osigurati poseban režim gradnje koji se uspostavlja s ciljem zaštite javne ceste i sigurnosti saobraćaja od štetnih uticaja i drugih aktivnosti u prostoru pored javne ceste.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o cestama Federacije Bosne i Hercegovine, član 58. i član 59. (“Službene novine FBiH”, broj: 12/10; 16/10 i 66/13); Zakon o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 02/98 i 48/99); Uredba o visini naknade za korištenje zemljišta uz javne puteve, član 2. i član 12. (“Službene novine FBiH”, bro:j 7/11 i 58/15);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za davanje saglasnosti za lokaciju objekta/ dogradnju/ rekonstrukcijua) 2.000 KM – Naknada za davanje saglasnosti za lokaciju za odobrenje za izgradnju benzinske pumpe sa priključkom na javnu cestu; b) 1.000 KM – Naknada za davanje saglasnosti za dogradnju, rekonstrukciju postojeće benzinske pumpe s priključkom na javnu cestu; c) 500 KM – Naknada za davanje saglasnosti za lokaciju i izgradnju ostalih poslovnih objekata koji su u funkciji prometa sa priključkom na javnu cestu d) 250 KM -Naknada za davanje saglasnosti za dogradnju postojećih poslovnih objekata koji su u funkciji prometa; e) 150 KM – Naknada za davanje saglasnosti za lokaciju objekataVr.prih.: 722538; budž.org. 1402001; prima. Budžet Kantona Sarajevo338-000-22100192-63
Naknada za troškove izlaska na teren i vrijeme odlaska i povratka sa terena40KMVr.prih.: 722538; budž.org. 1402001; prima. Budžet Kantona Sarajevo338-000-22100192-63

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime/Naziv pravnog lica
Adresa
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Urbanistička saglasnost sa lokacijom objekta koji se priključujeNadležna općinska služba za poslove urbanizmaKopija
Izvod iz katastarskog planaNadležna općinska služba za poslove katastraKopija
Stručno mišljenje Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo (ukoliko nije usvojen regulacioni plan, a ukoliko je usvojen regulacioni plan po potrebi konsultativno mišljenje Zavoda za planiranje KS)Zavod za planiranje razvoja Kantona SarajevoKopija
Pregledna karta u pogodnoj razmjeri sa označenom lokacijom objekta i priključka;Nadležna općinska službaOriginal
Dokaz o uplati naknade za davanje odobrenja za izgradnju priključka /prilaza na javnu cestuBanka/poštaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
5 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za za izlazak na teren i utvrđivanje činjeničnog stanja 8 dana.Zakonski rok 30 dana. Postupak provoditi po službenoj dužnosti na zahtjev organa nadležnog za prostorno uređenje, u skladu sa članom 58. stav 2. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine, “Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 12/10; 16/10 i 66/13Trajno
Obrazac: