OTVARANJE/IZMJENA PARKING MJESTA

Ministarstvo saobraćajaSektor za saobraćaj u mirovanju
Šifra postupka: 
MS.SSM.01
Djelatnosti: 
Saobraćaj

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Brkić Hatidžaviši referent za operativno-tehničke poslove033/564-460hatidza.brkic@ms.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Ostvarivanje prava podnosioca zahtjeva na otvaranje /izmjenu parking mjesta.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, br:2/98 i 48/99); Odluka o sigurnosti i organizaciji prometa, član 4., 15. i 31. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj:14/97);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za podnošenje zahtjeva2 KMTaksena markica
Taksa na rješenje8 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime / Puni naziv pravnog lica
Adresa
Kontakt telefon
Predmet zahtjeva

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Izvadak iz RP-aNadležni općinski organKopija
Lična kartaMUP Na uvid
ZK IzvadakZemljišnoknjižni uredKopija
Skica parkinga sa ucrtanim parking mjestimaLično / projektantOriginal
Dokaz o uplati taksi (taksene marke) Kanton SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana.Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana.Neograničeno
Obrazac: