IZGRADNJU PRIKLJUČKA/ PRILAZA NA JAVNU CESTU

Ministarstvo saobraćajaDirekcija za puteve
Šifra postupka: 
MS.DP.03
Djelatnosti: 
Saobraćaj

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Jasmina Olovčićviši stručni saradnik za održavanje puteva, poslove signalizacije, sigurnosti saobraćaja i prekomjernu upotrebu puteva033/560-431jasmina.olovcic@dp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Obezbijediti sigurno priključivanje na javnu cestu, prilagoditi stanje na terenu novonastalim okolnostima, obezbijediti sigurno odvijanje saobraćaja za sve učesnike, ostvariti adekvatan pristup na javni put.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o cestama Federacije Bosne i Hercegovine, član 60. i član 61. (“Službene novine FBiH”, broj: 12/10; 16/10 i 66/13); Zakon o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Pravilnik za utvrđivanje uslova za projektovanje i izgradnju priključaka i prilaza na javne ceste , član 20. (“Službene novine FBiH”, br. 81/10); Uredba o visini naknade za korištenje zemljišta uz javne puteve, član 2. i član 12. (“Službene novine FBiH”, broj: 7/11 i 58/15);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za troškove izlaska na teren i vrijeme odlaska i povratka sa terena40 KMVr.prih.: 722538; budž.org. 1402001; prima. Budžet Kantona Sarajevo338-000-22100192-63

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime/Naziv pravnog lica
Adresa
Kontakt telefon
Predmet zahtjeva

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Urbanistička saglasnost sa lokacijom objekta koji se priključujeNadležna općinska služba za poslove urbanizmaKopija
Izvod iz katastarskog planaNadležna općinska služba za poslove katastraKopija
Stručno mišljenje Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo (ukoliko nije usvojen regulacioni plan, a ukoliko je usvojen regulacioni plan po potrebi konsultativno mišljenje Zavoda za planiranje KS)Zavod za planiranje razvoja Kantona SarajevoKopija
Pregledna karta u pogodnoj razmjeri sa označenom lokacijom objekta i priključkaNadležna općinska službaOriginal
Dokaz o uplati naknade za davanje odobrenja za izgradnju priključka /prilaza na javnu cestuPošta/bankaOriginal
Projektna dokumentacija priključka objekta na javnu cestuProjektantska kuća ili ovlašteni inženjer saobraćajaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za za izlazak na teren i utvrđivanje činjeničnog stanja 8 dana. Zakonski rok za rješavanje urednog zahtjeva 30 dana. Trajno
Obrazac: