PRETHODNA VODNA SAGLASNOST

Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo privrede

CANTON SARAJEVO
Ministry of Economy

 

Šifra postupka: 
MP.SPVŠ.43
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Mekić Nedžadstručni savjetnik033 562-260nedzad.mekic@mp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Definiranje vodnih uslova za potrebe izdavanja urbanističkih, građevinskih, upotrebnih i okolinskih dozvola i dodjele koncesija.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o vodama, članovi 111., 112. i 113. ( “Službene novine FBiH”, broj: 70/06); Zakon o upravnom postupku , član 200. ( “Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); / Pravilnik o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata, člananovi 2.-6. ( “Službene novine FBiH”, broj: 31/15); /Zakon o vodama Kantona Sarajevo, član 63. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj:18/10);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Kantonalna administrativna taksa35 KMVrsta prihoda 722121; Budžet Kantona Sarajevo102-050-00001066-98

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime podnosioca/Naziv pravnog lica
Adresa prebivališta – sjedišta
Kontakt telefon
Podaci o objektu (vrsta, svrha..)
Namjena
Lokalitet
Razlog zbog kojeg se traži prethodna vodna saglasnost (izdavanje okolinske dozvole, koncesije na vodu ili urbanistička saglasnost za izgradnju objekta)

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Kopija katastarskog planaNadležna općinska služba -katastarOriginal ili ovjerena kopijaUkoliko se postupak provodi po službenoj dužnosti na zahtjev nadležnog organa za izdavanje urbanističke dozvole i /ili okolinske dozvole ili organa nadležnog za vodjenje postupaka dodjele koncesija-pribavljati dokument po službenoj dužnosti
Zemljišno-knjižni izvadakZemljišnoknjižni ured Općinskog sudaOriginal ili ovjerena kopijaUkoliko se postupak provodi po službenoj dužnosti na zahtjev nadležnog organa za izdavanje urbanističke dozvole i /ili okolinske dozvole ili organa nadležnog za vodjenje postupaka dodjele koncesija-pribavljati dokument po službenoj dužnosti
Prethodna saglasnost za priključenjeNadležno javno komunalno preduzećeOriginal ili ovjerena kopijaAko se postupak provodi na zahtjev nadležnog organa za izdavanje urbanističke dozvole i/ili okolinske dozvole ili organa nadležnog za postupak dodjele koncesija ili na zahtjev fizi./prav. lica-pribavljati po služ. dužnosti-o trošku stranke.
Projektna dokumentacija (studija izrađena od strane pravnog lica koje ispunjava zakonom propisane uslove i kriterije, izrađene do nivoa Idejnog rješenja)Projektni uredOriginal ili ovjerena kopijaAko se postupak provodi na zahtjev nadležnog organa za izdavanje urbanističke dozvole i/ili okolinske dozvole ili organa nadležnog za postupak dodjele koncesija ili na zahtjev fizi./prav. lica-pribavljati po služ. dužnosti-o trošku stranke.
Izvod iz Regulacionog plana ili mišljenje o usklađenosti planiranih aktivnosti sa prostorno-planskom dokumentacijomZavod za planiranje i razvoj KSOriginal ili ovjerena kopijaAko se postupak provodi na zahtjev nadležnog organa za izdavanje urbanističke dozvole i/ili okolinske dozvole ili organa nadležnog za postupak dodjele koncesija ili na zahtjev fizi./prav. lica-pribavljati po služ. dužnosti-o trošku stranke.
Lična karta (za fizička lica)MUPOvjerena kopijaAko je po zahtjevu nadležnog organa-pribavljati po službenoj dužnosti
Rješenje o upisu u sudski registar (za pravna lica)Općinski sudOvjerena kopija
Punomoć (ukoliko se zahtjev podnosi putem punomoćnika)Davalac punomoći /općina ili notarOvjerena kopija
Dokaz o uplati takseBanka ili poštaOvjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana.Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana,60 za složene postupke. Od plaćanja kantonalne administrativne takse oslobodjena su lica iz člana 8. Zakona o administrativnim taksama ,” Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 30/01,22/02, 10/05,26/08, 23/16, uz obavezno prilaganje dokaza o oslobadjanju od plaćanja istih.3 godine
Obrazac: