Administrativni postupci

Ministarstvo za boračka pitanjaSektor za ekonomske poslove
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MBP.SEPP.01
DODJELA NOVČANIH POZAJMICA ZA OTVARANJE RADNIH MJESTA
Rješavanje zapošljavanja i samozapošljavanja pripadnika boračke populacije dodjelom dugoročne pozajmice za finasiranje programa obavljanja djelatnosti.
MBP.SEPP.02
DODJELA SREDSTAVA ZA ODRŽIVI POVRATAK
Rješavanje pitanja povratka pripadnika boračke populacije na predratno prebivalište i pružanje podrške održivom povratku.
Ministarstvo za boračka pitanjaSektor za pravne, opće i administrativne poslove
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MBP.SPOAP.01
DODJELA STANA U VLASNIŠTVO I DODJELA STANA NA KORIŠTENJE
Rješavanje stambenog pitanja pripadnicima boračke populacije dodjelom stana u vlasništvo ili dodjelom stana na korištenje.
MBP.SPOAP.03
OSTVARIVANJE PRAVA NA SNOŠENJE TROŠKOVA PLAĆANJA NAKNADE ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKATA ZA POTREBE BORACA-BRANITELJA BOSNE I HERCEGOVINE
Rješavanje stambenog pitanja pripadnicima boračke populacije plaćanjem naknade za građevinsko zemljište za izgradnju individualnih stambenih objekata za potrebe boraca-branitelja Bosne i Hercegovine.
Ministarstvo finansijaSektor za budžet i fiskalni sistem
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MF.SM.01
PRISTUP INFORMACIJAMA
Slobodan pristup informacijama koje se nalaze u posjedu Ministarstva finansija KS, transparentnost trošenja javnih prihoda kao i radi ostvarenja i zaštite prava podnosioca zahtjeva.
Ministarstvo komunalne privrede i infrastruktureSektor komunalnih djelatnosti i infrastrukture
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MKPI.OZKP.01
PROKOP JAVNIH POVRŠINA
Saglasnost na prokop van građevne sezone
Ministarstvo kulture i sportaSektor za sport
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MKS.OS.01
PRIZNAVANJE STATUSA PERSPEKTIVN(E)OG SPORTISTKINJE/SPORTISTE
Provodjenje zakonske legislative, omogućiti uspješnim sportistima nesmetano nastupanje na takmičenjima uz odsustvo sa nastave i poseban režim poloaganja ispita u skladu sa pozitivnim propisima.
Ministarstvo kulture i sportaSektor za ekonomsko - pravne poslove
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MKS.SEPP.01
MIROVANJA STATUSA ISTAKNUTOG SAMOSTALNOG UMJETNIKA
Mirovanje prava na uplatu doprinosa za istaknutog samostalnog umjetnika.
MKS.SK.01
SAGLASNOST ZA SNIMANJE FILMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO
Snimanje filma (kratkog, dugometražnog, igranog itd.) u eksterijeru na području Kantona Sarajevo u skladu sa pozitivnim propisima.
MKS.SM.01
PRISTUP INFORMACIJAMA
Omogućiti slobodu pristupa informacijama i transparentnost istih
Ministarstvo kulture i sportaSektor za kulturu
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MKS.SKISEPP.01
STICANJE STATUSA ISTAKNUTOG SAMOSTALNOG UMJETNIKA
Priznavanje statusa istaknutog samostalnog umjetnika
MKS.SKISEPP.02
REVIZIJA PRIZNATIH PRAVA ISTAKNUTIH SAMOSTALNIH UMJETNIKA
Utvrđivanje da li samostalni umjetnik ispunjava uslove za uplatu doprinosa iz Budžeta Kantona Sarajevo, koje se vrši svake godine na osnovu relevantne dokumentacije koju je istaknuti samostalni umjetnik dužan priložiti u skladu sa Zakonom.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mladeSektor za informatizaciju obrazovanja i nauke
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MONM.SION.01
INFORMACIONI SISTEM UPRAVLJANJA U OBRAZOVANJU (EMIS)
Poboljšanje sistema informisanja, planiranja i sistema finansiranja obrazovanja kroz efikasnije i efektivnije upravljanje obrazovnim resursima.
MONM.SION.02
DAVANJE MIŠLJENJA O PROJEKTU IZ OBLASTI OBRAZOVANJA
Utvrđivanje osnovanosti zahtjeva- ostvarivanje prava na realizaciju projekata u odgojno-obrazovnim ustanovama na području Kantona.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MONM.SM.01
Pristup informacijama
Omogućiti trećim licima zaštitu njihovih prava i nesmetan pristup informacijama.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mladeSektor plana analize i statistike
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MONM.SPAS.01
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA
Ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje, učenika i studenata koji nisu osigurani po drugom osnovu.
MONM.SPAS.02
POVRAT POGREŠNO ILI VIŠE UPLAĆENIH SREDSTAVA
Ostvarivanje prava na povrat više ili pogrešno uplaćenih prihoda.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mladeSektor predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja
Šifra, naziv i organizacija Svrha administrativnog postupka
MONM.SPOSO.01
REALIZACIJA PROJEKATA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA
Odobravanje aktivnosti u jednoj ili više škola (edukacija, anketiranje, istraživanje, promocija…) Nakon izdavanja saglasnosti Ministarstva moguće je realizirati predmetne aktivnosti, provođenje projekta ili više njih.
MONM.SPOSO.02
ISTRAŽIVANJE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA
Odobravanje aktivnosti u jednoj ili više škola (edukacija, anketiranje, istraživanje, promocija…) Kontrola sadržaja aktivnosti u smisu prilagođenost ciljnim grupama.
MONM.SPOSO.03
OSNIVANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA-PRETHODNA SAGLASNOST VLADE KANTONA
Dobijanje prethodne saglasnosti Vlade KS je uslov upisa u Registar koji se vodi u Ministarstvu, a zatim i u sudski registar.