INFORMACIONI SISTEM UPRAVLJANJA U OBRAZOVANJU (EMIS)

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mladeSektor za informatizaciju obrazovanja i nauke

 

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo zaobrazovanje, nauku i mlade

CANTON SARAJEVO
Ministry for Education, Science and Youth

 

Šifra postupka: 
MONM.SION.01
Djelatnosti: 
Nauka, obrazovanje i mladi, kultura i sport

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Azemina Njuhovićpomoćnik ministra 033 562 132azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba
Burim Adžanelstručni savjetnik 033 562 132
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Poboljšanje sistema informisanja, planiranja i sistema finansiranja obrazovanja kroz efikasnije i efektivnije upravljanje obrazovnim resursima.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200., “Službene novine FBiH”, broj: 2/98, 48/99; Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju, član 63., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 10/04,21/06,26/08,31/11,2/13,15/13; Zakon o srednjem obrazovanju, član 102., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/10; Pravilnik o primjeni informacionog sistema EMIS u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo, član 1., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 34/12.

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Podnosilac zahtjeva
Podaci o učenicima
Podaci o uposlenicima
Podaci o odgojno-obrazovnom radu
Podaci o inventaru

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Rodni list učenikaNadležna općinska službaOriginal
Ugovor o radu zaposlenikaObrazovna institucijaOvjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 30 dana.Rok za rješavanje urednog zahjteva 15 dana.Trajno
Obrazac: