ZDRAVSTVENO OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mladeSektor plana analize i statistike

 

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo zaobrazovanje, nauku i mlade

CANTON SARAJEVO
Ministry for Education, Science and Youth

 

Šifra postupka: 
MONM.SPAS.01
Djelatnosti: 
Nauka, obrazovanje i mladi, kultura i sport

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Ermin Kurtović stručni saradnik za plan, analizu i statistiku033/770-197ermin.kurtovic@mon.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje, učenika i studenata koji nisu osigurani po drugom osnovu.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o zdravstvenom osiguranju, član 19., “Službene novine Federacije BiH”, broj:70/08 ; Zakon o upravnom postupku, član 200., Službene novine Federacije BiH broj: 2/98, 48/99; Odluka o osnovicama i stopama doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje («Službene novine Kantona Sarajevo» broj 29/09)., član 10. stav 1. tačka e), “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 29/09.

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime podnosioca
Adresa
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Lična kartaMUP Na uvid
Prebivalište-boravišteMUP/CIPSOriginal ili ovjerena kopija
Rodni listNadležna općinska služba- matični uredOriginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o školovanjuObrazovna institucijaOriginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o nezaposlenosti roditelja Služba za zapošljavanjeOriginal ili ovjerena kopija
Zdravstvena legitimacijaZavod zdravstvenog osiguranjaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 30 dana.Rok za pregled zahtjeva i izdavanje poziva/saopćenja za dopunu dokumentacije 3 dana. Rok rješavanja 15 dana.do 26 godine (redovno školsko obrazovanje)
Obrazac: