Pristup informacijama

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade
Šifra postupka: 
MONM.SM.01
Djelatnosti: 
Nauka, obrazovanje i mladi, kultura i sport

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Ljiljana Prelčecsekretar ministarstva 033 562137ljiljana.prelcec@mon.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Omogućiti trećim licima zaštitu njihovih prava i nesmetan pristup informacijama.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o slobodi pristupa informacijama, 1.1 i 14., “Službene novine Federacije BiH”, broj: 32/01 i 48/11; Zakon o upravnom postupku, član 200., “Službene novine FBiH”, broj: 2/98, 49/99; Uputstvo za provođenje zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH, tačka 2. i 3., “Službene novine FBiH”, broj : 57/01; Vodič za pristup informacijama od decembra 2005. godine

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za umnožavanjeCijena troškova umnožavanja zahtijevane informacije, u skladu sa odredbom člana 16. Zakona, iznosi: 0,10 KM za svaku stranicu standardne veličine koja prelazi 10 (deset) prvih besplatnih stranica; 5 KM po disketi za elektronsku dokumentacijuVr.prih.: 722631; prima. JRT Budžet Kantona Sarajevo; budž.org. 2101001i338 000221 001 9263

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime/naziv pravnog lica
Adresa podnosioca
Kontakt telefon
Dovoljno podataka o prirodi i /ili sadržaju informacije
Način na koji se želi ostvariti pristup:pregled traženog dokumenta u prostorijama Ministarstva, dostava informacije ličnim preuzimanjem ili dostava poštom

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Lična karta ili lični dokument sa fotografijomMUPNa uvid(ako je u pitanju osobni podatak, odnosno posebna kategorija podataka)
Punomoć ukoliko se zahtjev podnosi putem ovlaštenog punomoćnika (ukoliko je u pitanju osobni podatak)- u ovom slučaju podnosi se kopija ličnog dokumenta podnosioca, tj lica u čije ime se podnosiNotarOriginal
Dokaz o uplati troškova za svaku fotokopiranu stranicu standardne veličinePošta/bankaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Rok utvrđen propisom je 15 dana. Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 15 dana.Trajno
Obrazac: