Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Šifra obrasca:
MONM.SM.01

Predmet: Pristup informacijama


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime/naziv pravnog lica


____________________________________________________________________________________________
Adresa podnosioca


____________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon


____________________________________________________________________________________________
Dovoljno podataka o prirodi i /ili sadržaju informacije


____________________________________________________________________________________________
Način na koji se želi ostvariti pristup:pregled traženog dokumenta u prostorijama Ministarstva, dostava informacije ličnim preuzimanjem ili dostava poštom

Pristup informacijama

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Lična karta ili lični dokument sa fotografijomMUPNa uvid(ako je u pitanju osobni podatak, odnosno posebna kategorija podataka)
Punomoć ukoliko se zahtjev podnosi putem ovlaštenog punomoćnika (ukoliko je u pitanju osobni podatak)- u ovom slučaju podnosi se kopija ličnog dokumenta podnosioca, tj lica u čije ime se podnosiNotarOriginal
Dokaz o uplati troškova za svaku fotokopiranu stranicu standardne veličinePošta/bankaOriginal

Takse i naknade

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markicaPoziv na broj
Naknada za umnožavanjeCijena troškova umnožavanja zahtijevane informacije, u skladu sa odredbom člana 16. Zakona, iznosi: 0,10 KM za svaku stranicu standardne veličine koja prelazi 10 (deset) prvih besplatnih stranica; 5 KM po disketi za elektronsku dokumentaciju338 000221 001 9263Vr.prih.: 722631; prima. JRT Budžet Kantona Sarajevo; budž.org. 2101001i

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Rok utvrđen propisom je 15 dana. Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 15 dana.Trajno