UPIS U REGISTAR PREDŠKOLSKIH USTANOVA

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mladeSektor predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja

 

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo zaobrazovanje, nauku i mlade

CANTON SARAJEVO
Ministry for Education, Science and Youth

 

Šifra postupka: 
MONM.SPOSO.04
Djelatnosti: 
Nauka, obrazovanje i mladi, kultura i sport

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Lamija Husić stručni savjetnik za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje033/ 56 21 34lamija.husic@mon.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Svrha postupka je upis u Registar predškolskih ustanova koji se vodi u Ministarstvu, nakon dobijanja prethodne saglasnosti Vlade KS, te upis sudski registar.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200., “Službene novine F BiH”, broj: 2/98 i 48/99; Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, član 22., “Službene novine Kantona Sarajevo,” broj: 26/08 i 21/09; Pedagoški standardi i normativi za predškolski odgoj i obrazovanje, III poglavlje – tačka 3.1., 3.2., IV poglavlje – točka 4.1., 4.2., 4.3, V poglavlje – točka 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., VI poglavlje – točka 6.1., 6.2., VII poglavlje – točka 7.1.7.2., Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 11/03; Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vođenja Registra predškolskih ustanova sa područja Kantona Sarajevo, članovi 1. -15., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 27/00.

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Adresa stanovanja
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Rješenje o odobrenju za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanjaMinistarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KSOriginal
Rješenje o dobijenoj prethodnoj saglasnosti Vlade Kantona SarajevoVlada Kantona SarajevoOriginal ili ovjerena kopijaPribavljati po službenoj dužnosti
Akt o osnivanju predškolske ustanoveAkt o osnivanju predškolske ustanove

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaRok za pregled zahtjeva i izdavanje poziva/saopćenja za dopunu dokumentacije 3 dana.Trajno
Obrazac: