POVRAT POGREŠNO ILI VIŠE UPLAĆENIH SREDSTAVA

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mladeSektor plana analize i statistike

 

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo zaobrazovanje, nauku i mlade

CANTON SARAJEVO
Ministry for Education, Science and Youth

 

Šifra postupka: 
MONM.SPAS.02
Djelatnosti: 
Nauka, obrazovanje i mladi, kultura i sport

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Sadeta Selimovićpomoćnik ministra za plan, analizu i statistiku 033 770 193sadeta.selimovic@mon.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Ostvarivanje prava na povrat više ili pogrešno uplaćenih prihoda.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o organizaciji organa uprave, član 70., “Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05; Zakon o upravnom postupku, član 200., “Službene novine Fedracije BiH”, broj: 02/98 i 48/99; Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu, član 16., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 13/14; Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2015. godinu, član 15., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 13/15 i 35/15; Pravilnik o procedurama za povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa Trezora , II, “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 15/05.

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Datum uplate sredstava
Iznos uplaćenih sredstava
Svrha uplate
Razlozi za povrat sredstava
Račun na koji se treba izvršiti povrat

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Kopija bankovne kartice ili potvrde banke o otvaranju računa u banciBanka, poštaOriginal(ukoliko u zahtjevu nije naznačen broj računa na koji se sredstva trebaju vratiti)
Dokaz o uplati pogrešno ili više uplaćenih sredstavaBanka, poštaKopija

Ostale informacije

RokObavještenje
Rok utvrđen propisom je 30 dana.Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 30 dana.
Obrazac: