SAGLASNOST ZA SNIMANJE FILMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

Ministarstvo kulture i sportaSektor za ekonomsko - pravne poslove

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo kulture i sporta

CANTON SARAJEVO
Ministry of Culture and Sports

 

Šifra postupka: 
MKS.SK.01
Djelatnosti: 
Nauka, obrazovanje i mladi, kultura i sport

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Dragan Vujmilovićsekretar ministarstva033 562 052dragan.vujmilovic@mks.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Snimanje filma (kratkog, dugometražnog, igranog itd.) u eksterijeru na području Kantona Sarajevo u skladu sa pozitivnim propisima.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku,član 200.,”Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99; Zakon o filmskoj djelatnosti,član 9. ,”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 22/01

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime/naziv producenta filma
Adresa
Kontakt telefon
Mjesto snimanja filma
Vrijeme snimanja
Oznaka filmskog materijala (dugometražni igrani film, kratkometražni igrani film, dokumentarni fim, Tv serija, Tv drama, Tv novela, spot, drugi filmski materijal)
Kratkometražni igrani film

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Registracija producenta i koproducentaNadležni sudOriginal ili ovjerena kopija
Kopija Rješenja o ID broju ProducentaNadležni sudovjerena kopija
“Sinopsis ili kopija scenarija ili režije filma ( sa označenim dijelovima tekstaprema kojim se na teritoriji Kantona snimaju filmske sekvence)”Podnosilac zahtjevaKopija
Popis filmske tehnike za snimanjePodnosilac zahtjevaOvjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok 30Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 7 dana.1 godina
Obrazac: