DAVANJE MIŠLJENJA O PROJEKTU IZ OBLASTI OBRAZOVANJA

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mladeSektor za informatizaciju obrazovanja i nauke

 

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo zaobrazovanje, nauku i mlade

CANTON SARAJEVO
Ministry for Education, Science and Youth

 

Šifra postupka: 
MONM.SION.02
Djelatnosti: 
Nauka, obrazovanje i mladi, kultura i sport

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Azemina Njuhovićpomoćnik ministra033 562 132azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba
Burim Adžanelstručni savjetnik033 562 132
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Utvrđivanje osnovanosti zahtjeva- ostvarivanje prava na realizaciju projekata u odgojno-obrazovnim ustanovama na području Kantona.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200., “Službene novine Federacije BIH”, broj: 2/98, 48/99.

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime/naziv pravnog lice
Adresa/Sjedište
Broj telefona
E-mail

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Projektna dokumentacijaPodnosilac zahtjevaOriginal
Lična kartaMUP Na uvid

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 30 dana.Rok za pregled zahtjeva i izdavanje poziva/saopćenja za dopunu dokumentacije 3 dana. Rok rješavanja urednog zahtjeva 15 dana.1 godina
Obrazac: