VODNA SAGLASNOST

Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo
Šifra postupka: 
MP.SPVŠ.44
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Mekić Nedžad Šef odjeljenja 033 562-120nedzad.mekic@mp.ks.gov.ba i
Enisa MacićStručni savjetnik033 562-120enisa.macic@mp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Definiranje vodnih uslova za potrebe izdvajanja urbanističkih, građevinskih, upotrebnih i okolinskih dozvola i dodjeli koncesija.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o vodama, članovi 111., 112. i 113. ( “Službene novine FBiH”, broj: 70/06); Zakon o upravnom postupku , član 200. ( “Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99 i 61/22); Pravilnik o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata ( “Službene novine FBiH”, broj: 31/15, 55/19, 41/20 i 63/22); Uredba o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš sisteme javne kanalizacije ("Sl.novine F BiH" broj: 26/20 i 96/20), Zakon o vodama Kantona Sarajevo, član 63. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj:18/10, 43/16 i 44/22); Uredba o opštim uslovima za snabdjevanja vodom za piće, obradu i odvodnju otpadnih i atmosferskih voda ("Sl.novine Kantona Sarajevo broj: 22/16).

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Kantonalna administrativna taksa30 KMVrsta prihoda 722121; Budžet Kantona Sarajevo1411965320008475

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime podnosioca / Naziv pravnog lica
Adresa prebivališta – sjedišta
Kontakt telefon
Podaci o objektu (vrsta, svrha..)
Namjena
Lokalitet
Podaci o izdatoj prethodnoj vodnoj saglasnosti, okolišnoj dozvoli ili urbanističkoj saglasnosti
Razlog za izdavanje vodne saglsnosti?

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Investicijsko-tehnička dokumentacija (Elaborat za vađenje materijala iz vodotoka) izrađen do nivoa Glavnog projekta, revidovan i ovjeren od strane javnog vodovodnog operatera (KJKP i JKP)Izrada ovog dijela investiciono-tehničke dokumentacije- Glavnog projekta može se povjeriti pravnom licu koje posjeduje Ovlaštenje za izradu dokumentacijeOriginal ili ovjerena kopijaAko se postupak provodi na zahtjev nadležnog organa za izdavanje odobrenja za građenje ili na zahtjev fizi/prav. lica pribavljati po služ. dužnosti o trošku stranke
Rješenje o izdatoj predhodnoj vodnoj saglasnosti ili okolišnoj dozvoli ili urbanističkoj saglasnostiKantonalno Ministarstvo privrede/Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, općine, Grada Sarajeva, Federacije BiH-Ministarstvo prost. uređnja, Agencija za vodno područje rijeke SaveOvjerena kopijaAko postupak provodi na zahtjev nadležnog organa za izdavanje odobrenja za građenje ili na zahtjev fiz./prav.lica pribavljati po služ. dužnosti o trošku stranke
Saglasnost na projektnu dokumentaciju za priključenje na javni vodovodni i kanalizacioni sistem od operatora vodovodnog/kanalizacionog sistemaNadležno javno komunalno preduzeće u čijoj je nadležnosti javno vodosnabdjevanje i odvodnja vodaOvjerena kopijaAko postupak provodi na zahtjev nadležnog organa za izdavanje odobrenja za građenje ili na zahtjev fiz./prav.lica pribavljati po služ. dužnosti o trošku stranke
Lična karta (za fizička lica)MUPOvjerena kopijaAko postupak provodi na zahtjev nadležnog organa za izdavanje odobrenja za građenje ili na zahtjev fiz./prav.lica pribavljati po služ. dužnosti o trošku stranke
Rješenje o upisu u sudski registarOpćinski sudOvjerena kopija
Dokaz o uplati takseBanka ili poštaOvjerena kopija
Punomoć (ukoliko se zahtjev podnosi putem punomoćenika)Davalac punomoći/opčina ili notarOvjerena kopija
Dokaz o oslobađanju od plaćanja administrativnih taksiKanton SarajevoOvjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
10 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana.Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana,60 za složenije predmete.2 godine
Obrazac: