VODNA SAGLASNOST

Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo privrede

CANTON SARAJEVO
Ministry of Economy

 

Šifra postupka: 
MP.SPVŠ.44
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Mekić Nedžadstručni savjetnik033 562-260nedzad.mekic@mp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Definiranje vodnih uslova za potrebe izdavanja urbanističkih, građevinskih, upotrebnih i okolinskih dozvola i dodjele koncesija.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o vodama, član 114. (“Službene novine FBiH”, broj: 70/06); Zakon o upravnom postupku , član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Pravilnik o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata, članovi 7.-11. (“Službene novine FBiH”, broj: 31/15); Zakon o vodama Kantona Sarajevo, član 63. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj:18/10);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Kantonalna administrativna taksa30 KMVrsta prihoda 722121; Budžet Kantona Sarajevo102-050-00001066-98

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime podnosioca / Naziv pravnog lica
Adresa prebivališta – sjedišta
Kontakt telefon
Podaci o objektu (vrsta, svrha..)
Namjena
Lokalitet
Podaci o izdatoj prethodnoj vodnoj saglasnosti, okolišnoj dozvoli ili urbanističkoj saglasnosti
Razlog za izdavanje vodne saglsnosti?

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Investicijsko-tehnička dokumentacija (Elaborat za vađenje materijala iz vodotoka)Ovlašteni projektni biro sa liste A i BOriginal ili ovjerena kopijaAko se postupak provodi na zahtjev nadležnog organa za izdavanje urbanističke dozvole i/ili okolinske dozvole ili organa nadležnog za postupak dodjele koncesija ili na zahtjev fizi./prav. lica-pribavljati po služ. dužnosti-o trošku stranke.
Rješenje o izdatoj prethodnoj vodnoj saglasnosti ili okolišnoj dozvoli ili urbanističkoj saglasnostiKantonalno Ministarstvo privrede/Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okolišaOvjerena kopijaAko se postupak provodi na zahtjev nadležnog organa za izdavanje urbanističke dozvole i/ili okolinske dozvole ili organa nadležnog za postupak dodjele koncesija ili na zahtjev fizi./prav. lica-pribavljati po služ. dužnosti-o trošku stranke.
Odobrenje operatora vodovodnog / kanalizacionog sistemaNadležno javno komunalno preduzećeOvjerena kopijaAko se postupak provodi na zahtjev nadležnog organa za izdavanje Urbanističke dozvole i/ili Okolinske dozvole ili organa nadležnog za postupak dodjele koncesija ili na zahtjev fizi./prav. lica-pribavljati po služ. dužnosti-o trošku stranke.
Izvod iz Regulacionog planaZavod za planiranje i razvoj KSOvjerena kopijaAko se postupak provodi na zahtjev nadležnog organa za izdavanje urbanističke dozvole i/ili okolinske dozvole ili organa nadležnog za postupak dodjele koncesija ili na zahtjev fizi./prav. lica-pribavljati po služ. dužnosti-o trošku stranke.
Lična karta (za fizička lica)MUPOvjerena kopijaAko se postupak provodi na zahtjev nadležnog organa za izdavanje urbanističke dozvole i/ili okolinske dozvole ili organa nadležnog za postupak dodjele koncesija ili na zahtjev fizi./prav. lica-pribavljati po služ. dužnosti-o trošku stranke.
Rješenje o upisu u sudski registarOpćinski sudOvjerena kopija
Dokaz o uplati takseBanka ili poštaOvjerena kopija
Punomoć (ukoliko se zahtjev podnosi putem punomoćnika)Davalac punomoći /općina ili notarOvjerena kopija
Dokaz o oslobađanju od plaćanja administrativnih taksiKanton SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
10 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana.Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana,60 za složenije predmete.2 godine
Obrazac: