UPIS U REGISTAR PROIZVOĐAČA PRESADNICA

Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo privrede

CANTON SARAJEVO
Ministry of Economy

 

Šifra postupka: 
MP.SPVŠ.42
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Rusmir Muhićstručni savjetnik za ratarstvo033 562 233rusmir.muhic@mp.ks.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Svrha postupka je dobijanje saglasnosti, kao preduslov za upis u Registar. Nakon podnošenja zahtjeva planira se proces i odlučuje o ispunjavanju uslova za dobijanje saglasnosti, nakon čega se otprema Federalnom ministarstvu i arhivira.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja, član 1. (“Službene novine FBiH” broj: 55/01); Pravilnik o sadržaju, načinu i uvjetima upisa u registre poljoprivrednog sjemena i poljoprivrednog sadnog materijala., član 13., 14., 15., 16. i 17. (“Službene novine FBiH” broj:5/03); Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati skladišta i druge prostorije za smještaj bilja i preduzeća koje se bave poslovima dezinfekcije i dezinsekcije bilja i deratizacije, član 1. (“Službeni list SFRJ” broj: 33/91);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za zahtjev2 KMTaksena markica
Taksa za izdavanje rješenja8 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv pravnog lica
Adresa sjedišta
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Rješenje o upisu u sudski registarOpćinski sudOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o vlasništvu zemljišta ili pravu korištenjaZemljišnoknjižni ured Općinskog suda /nadležna općinska služba- katastarOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz da je podnosilac zahtjeva vlasnik odnosno korisnik zaštićenog prostoraZemljišnoknjižni ured Općinskog suda /nadležna općinska služba- katastarOvjerena kopija
Dokaz da posjeduje potrebnu opremu -Ugovor o kupoprodajiPodnosilac zahtjeva /dobavljačOvjerena kopija
Izjava poljoprivrednog proizvođača o ispunjavanju uvjeta o iskustvu u proizvodnji presadnicaPodnosilac zahtjeva/proizvodjačOvjerena kopija
Dokaz o uplati administrativnih taksi (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenje
15 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana.Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana. Od plaćanja kantonalne administrativne takse oslobodjena su lica iz člana 8. Zakona o administrativnim taksama ,” Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 30/01,22/02, 10/05,26/08, 23/16, uz obavezno prilaganje dokaza o oslobadjanju od plaćanja istih.
Obrazac: