UPIS U REGISTAR PROIZVOĐAČA MICELIJA, JESTIVIH I LJEKOVITIH GLJIVA

Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo privrede

CANTON SARAJEVO
Ministry of Economy

 

Šifra postupka: 
MP.SPVŠ.41
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Rusmir Muhićstručni savjetnik za ratarstvo033 562 233rusmir.muhic@mp.ks.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Svrha postupka je dobijanje saglasnosti, kao preduslov za upis u Registar. Nakon podnošenja zahtjeva planira se proces i odlučuje o ispunjavanju uslova za dobijanje saglasnosti, nakon čega se otprema Federalnom ministarstvu i arhivira.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja, član 18. (“Službene novine FBiH” broj: 55/01); Pravilnik o sadržaju, načinu i uvjetima upisa u registre poljoprivrednog sjemena i poljoprivrednog sadnog materijala., član 18., 19., 20., 21. i 22. (“Službene novine FBiH” broj:5/03); Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati skladišta i druge prostorije za smještaj bilja i preduzeća koje se bave poslovima dezinfekcije i dezinsekcije bilja i deratizacije, član 1. (“Službeni list SFRJ” broj: 33/91);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za zahtjev2 KMTaksena markica
Taksa za izdavanje rješenja8 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv pravnog lica
Adresa sjedišta
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Rješenje o upisu u sudski registarRegistar Općinskog sudaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o vlasništvu ili korištenju prostoraZemljišnoknjižni ured Općinskog sudaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o ispunjavanju uvjeta o stručnoj spremi zaposlenika koji obavlja proizvodnjuObrazovna ustanovaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati administrativnih taksi (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal ili ovjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenje
15 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana. Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana. Od plaćanja kantonalne administrativne takse oslobodjena su lica iz člana 8. Zakona o administrativnim taksama ,” Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 30/01,22/02, 10/05,26/08, 23/16, uz obavezno prilaganje dokaza o oslobadjanju od plaćanja istih.
Obrazac: