SAGLASNOST ZA UPOTREBU PODATAKA/DOKUMENATA IZRAĐENIH I PRIPREMLJENIH TOKOM IZRADE ŠUMSKO PRIVREDNE OSNOVE ZA DRŽAVNE I PRIVATNE ŠUME

Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo privrede

CANTON SARAJEVO
Ministry of Economy

 

Šifra postupka: 
MP.SPVŠ.31
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Kemal Starogorčićstručni savjetnik za oblast šumarstva i lovstva033 562 233kemal.starogorcic@mp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Svrha postupka je da se utvrdi da li podnosilac zahtjeva ima opravdan zahtjev za upotrebu podataka i dokumenata iz šumsko privrednih osnova.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o šumama Kantona Sarajevo, član 8. Stav (9) (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 5/13);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za zahtjev2 KMTaksena markica
Taksa za izdavanje rješenja8 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv pravnog lica-obrtnika
Adresa
Kontak telefon
Razlozi zašto su potrebni podaci
Šumsko privredno područje za koje se traže podaci

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Obrazloženje zbog čega i u koju svrhu će podnosilac koristiti podatke iz šumsko privredne osnoveIzjava podnosicaOriginal ili ovjerena kopijaPribavljati po službenoj dužnost
Mišljenje Kantonalne uprave za šumarstvoKantonalna uprava za šumarstvoOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati administrativnih taksi (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenje
5 danaZakonski rok rješavanja predemta 30 dana. Od plaćanja kantonalne administrativne takse oslobodjena su lica iz člana 8. Zakona o administrativnim taksama ,” Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 30/01,22/02, 10/05,26/08, 23/16, uz obavezno prilaganje dokaza o oslobadjanju od plaćanja istih.
Obrazac: