ODOBRAVANJE PLANA AKTIVNOSTI ZA SMANJENJE EMISIJA

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Šifra postupka: 
MPUGZO.SZO.03
Djelatnosti: 
Prostorno uređenje, građenje i zaštita okoliša

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Sanija Kapetanovićstručni savjetnik za pripremu propisa i upravno postupanje033/562/148sanija.kapetanovic@mpz.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Posao kontrole podataka i ocjene mjera i aktivnosti utvrđenih u dostavljenom Planu aktivnosti radi utvrđivanja da li Plan aktivnosti udovoljava postavljenim zahtjevima za izdavanje okolinske dozvole za pogone i postrojenja koja imaju dozvole izdate prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o zaštiti okoliša, član 86. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 33/03 i 38/09); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 2/98 i 48/99); Pravilnik o uslovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za pogone i postrojenjima koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša, član 5. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 45/09, 43/10 i 31/12).

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada članovima stručne komisije koja obavlja kontrolu podataka, te ocjenu mjera i aktivnostiUtvrđuje se zakjučkom voditelja postupka: naknada za rad stručnjaka iznosi 15% prosječne mjesečne neto plaće, po zaposlenom, ostvarene na razini Federacije BiH za posljednje tromjesečje za jedan norma-dan rada na kontroli podataka i ocjeni Plana po pojedincu.Vr. prih. 722631, Budž. org. 1501001, Prim. budžet Kantona Sarajevo338-000-22100192-63

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv operatora/investitora
Adresa
Kontakt osoba
Kontakt telefon
Obrazloženje zahtjeva

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Plan aktivnosti s mjerama i rokovima za postupno smanjenje emisija, odnosno zagađenja i za usaglašavanje s najboljim raspoloživim tehnikamaOvlašteno pravno lice za izradu plana aktivnosti ili podnosilac zahtjeva-operator- samostalnoOriginal(U skladu sa članom 4. Pravilnika o uslovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za pogone i postrojenjima koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša)
Dokaz o uplati naknadePošta/bankaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
60 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 60 dana5 godina
Obrazac: