PRISTUP INFORMACIJAMA

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Šifra postupka: 
MPUGZO.USP.01
Djelatnosti: 
Prostorno uređenje, građenje i zaštita okoliša

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Šemsa Šenderovićstručni savjetnik za upravno rješavanje033 770-164semsa.senderovic@msp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Omogućavanje svakom fizičkom i pravnom licu pravo na pristup informaciji koja je pod kontrolom javnog organa. Time se podstiče veća transparentnost i odgovornost javnih organa.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH, član. 11. i 14. (Službene novine Federacije BiH broj: 32/01 i 48/11); Zakon o upravnom postupku, član 200. (Službene novine Federacije BiH broj: 2/98); Uputstvo za provođenje Zakona o slobodi pristupa informacijama u F BiH, tačka 2. i 3. (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 57/01 i 48/11); Vodič za pristup inforimacijama u Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, tačka 2. i 3. ( Službene novine FBiH broj: 05/01-49-32538/15 od 18.12.2015.).

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za troškove umnožavanja0,50 KM za svaku stranicu standardne veličine koja prelazi 10 (deset) prvih besplatnih stranica; 5 KM po jednom kompakt disku za elektronsku dokumentacijuVr. prih. 722631, Budž. org. 33010001 Ministarstvo prostornog uređenja građenja i zaštite okoliša KS, Prim. Depozitni račun Kantona Sarajevo338-000-22100192-63

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime podnosioca zahtjeva / naziv pravnog lica
Adresa podnosioca zahtjeva
Kontakt telefon
Dovoljno podataka o prirodi i /ili sadržaju informacije
Način na koji se želi ostvariti pristup:pregled traženog dokumenta u prostorijama Ministarstva, dostava informacije ličnim preuzimanjem ili dostava poštom

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Lična karta ili lični dokument sa fotografijom (ako je u pitanju osobni podatak, odnosno posebna kategorija podataka)MUP Na uvid
Punomoć ukoliko se zahtjev podnosi putem ovlaštenog punomoćnika (ukoliko je u pitanju osobni podatak)- u ovom slučaju podnosi se kopija ličnog dokumenta podnosioca, tj lica u čije ime se podnosiNotarOriginal
Dokaz o uplati troškova za svaku fotokopiranu stranicu standardne veličine koja prelazi deset prvih besplatnih stranica u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u FBiH.Pošta/bankaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 15-20 danaNeograničeno
Obrazac: