Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okolišaUprava za stambena pitanja
Šifra obrasca:
MPUGZO.USP.01

Predmet: PRISTUP INFORMACIJAMA


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime podnosioca zahtjeva / naziv pravnog lica


____________________________________________________________________________________________
Adresa podnosioca zahtjeva


____________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon


____________________________________________________________________________________________
Dovoljno podataka o prirodi i /ili sadržaju informacije


____________________________________________________________________________________________
Način na koji se želi ostvariti pristup:pregled traženog dokumenta u prostorijama Ministarstva, dostava informacije ličnim preuzimanjem ili dostava poštom

PRISTUP INFORMACIJAMA

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaForma
Lična karta ili lični dokument sa fotografijom (ako je u pitanju osobni podatak, odnosno posebna kategorija podataka)MUP Na uvid
Punomoć ukoliko se zahtjev podnosi putem ovlaštenog punomoćnika (ukoliko je u pitanju osobni podatak)- u ovom slučaju podnosi se kopija ličnog dokumenta podnosioca, tj lica u čije ime se podnosiNotarOriginal
Dokaz o uplati troškova za svaku fotokopiranu stranicu standardne veličine koja prelazi deset prvih besplatnih stranica u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u FBiH.Pošta/bankaOriginal

Takse i naknade

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markicaPoziv na broj
Naknada za troškove umnožavanja0,50 KM za svaku stranicu standardne veličine koja prelazi 10 (deset) prvih besplatnih stranica; 5 KM po jednom kompakt disku za elektronsku dokumentaciju338-000-22100192-63Vr. prih. 722631, Budž. org. 33010001 Ministarstvo prostornog uređenja građenja i zaštite okoliša KS, Prim. Depozitni račun Kantona Sarajevo

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 15-20 danaNeograničeno