OKOLINSKA DOZVOLA

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Šifra postupka: 
MPUGZO.SZO.01
Djelatnosti: 
Prostorno uređenje, građenje i zaštita okoliša

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Sanija Kapetanovićstručni savjetnik za pripremu propisa i upravno postupanje033 562-148sanija.kapetanovic@mpz.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Smanjeno korištenje, spriječavanje opterećivanja i zagađivanja okoliša, spriječavanje narušavanja, kao i poboljšanje i obnova okoliša, zaštita ljudskog zdravlja i poboljšanje uvjeta okoliša od uticaja na kvalitetu života.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o zaštiti okoliša, član 54a., 67., 68., 71. i 72. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 33/03 i 38/09); Zakon o zraku, član 7. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 33/03 i 4/10); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 2/98 i 48/99); Pravilnik o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu, član 3. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 8/11).

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za izdavanje okolinske dozvole50 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime operatora/investitora
Adresa
Kontakt osoba
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Izvod iz planskog akta odnosno područja s ucrtanom legendom o namjeni površina šireg područja i namjena površine predmetne lokacijeZavod za planiranje razvoja Kantona SarajevoOriginal ili ovjerena kopija
Izvod iz Registra privrednih subjekataNadležni sudOriginal
Kopija katastarkog planaNadležna općinska služba za vođenje poslova katastraOriginal
Zemljišno-knjižni izvadak/dokaz o pravu korištenja objekta u skladu sa traženom namjenomNadležni sud/nadležna općinski organ/podnsilac zahtjevaOriginal
Uverenje o upisu u jedistveni registar obveznika indirektnih porezaUprava za indirektno oporezivanjeOriginal
Ažurna geodetska podloga sa ucrtanim obuhvatom predmetne gradnje u elektronskom oblikuOvlašteno lice za poslove geodezijeOriginal
Predhodna vodna suglasnost za ispuštanje tehnoloških otpadnih vodaAgencija za vodno područje rijeke SaveOriginal
Prethodna vodna suglasnost za zahvatanje i ispuštanje sanitarnih fekalnih vodaMinistarstvo privrede Kantona SarajevoOriginal
Studija o zraku, samo za pogone i postrojenja koja imaju emisije zagađujućih materija u zrakuPravno lice koje zadovoljava uslove i kriterijeOriginal
Dokaz o uplati takseTaksene marke (općine/MUP KS)Original
Lokacija pogona i postrojenja kao i tehnički opis: – pogona i postrojenja i aktivnosti (plan, tehnički opis rada, i td.), – osnovnih i pomoćnih sirovina, ostalih supstanci i energije koja se koristi ili koju proizvodi pogon i postrojenjeRegistrovana pravna osoba za izradu studija za zaštitu okolišaOriginal
Lokacija pogona i postrojenja kao i teh.opis: -izvora emisija iz pogona i postrojenja -stanja lokacije pogona i postrojenja -prirode i količine predviđenih emisija iz pogona i postrojenja u okoliš (zrak,voda,tlo) kao i identifikacija značajnih uticajaRegistrovana pravna osoba za izradu studija za zaštitu okolišaOriginal
Lokacija pogona i postrojenja kao i teh.opis:-predloženih mjera, tehnologija i drugih tehnika za spriječavanje ili ukoliko to nije moguće, smanjenje emisija iz postrojenjaRegistrovana pravna osoba za izradu studija za zaštitu okolišaOriginal
Lokacija pogona i postrojenja kao i teh.opis:-mjera za spriječavanje produkcije i za povrat korisnog materijala iz otpada koji produkuje postrojenjeRegistrovana pravna osoba za izradu studija za zaštitu okolišaOriginal
Lokacija pogona i postrojenja kao i teh.opis: -ostalih mjera usklađivanja s osnovnim obavezama operatora, posebice mjera nakon zatvaranja postrojenjaRegistrovana pravna osoba za izradu studija za zaštitu okolišaOriginal
Lokacija pogona i postrojenja kao i teh.opis: -mjera planiranih za monitoring emisija unutar područja i/ili njihov uticaj predviđenih alternativnih rješenjaRegistrovana pravna osoba za izradu studija za zaštitu okolišaOriginal
Lokacija pogona i postrojenja kao i teh.opis: -kopiju zahtjeva za dobivanje drugih dopuštenja koja će biti izdana zajedno sa okolinskim dopuštenjem -netehnički rezime i -plan upravljanja otpadomRegistrovana pravna osoba za izradu studija za zaštitu okolišaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
120 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 120 dana5 godina
Obrazac: