REGISTRACIJI OBJEKATA U POSLOVANJU SA SIROVINAMA I PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA

Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo
Šifra postupka: 
MP.SPVŠ.09
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Macanović AladinŠef odjeljenja za veterinarstvo i zaštitu životinja033 562 282aladin.macanovic@mp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Provođenje postupka registracije objekta iz člana 5. Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uslovima za objekte koji proizvode hranu životinjskog porijekla ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/13)
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o veterinarstvu Bosne i Hercegovine, članovi 30.i 31. ("Službeni glasnik BiH", broj 34/02); Zakon o veterinarstvu, član 19. ("Službene novine FBiH", broj 46/00); Zakona o upravnom postupku, član 200. ("Službene novine FBiH", broj 2/98 i 48/99); Pravilnik o veterinarsko zdravstvenim uslovima za objekte koji proizvode hranu životinjskog porijekla, član 4., 5., 6. i 7. ("Službene novine FBiH", broj 22/13); Pravilnik o sadržaju, obliku načinu vođenja registra odobrenih i registrovanih objekata i načinu dodjele veterinarskih kontrolnih evidencijskih brojeva u Federaciji Bosne i Hercegovine, članovi 6. i 9. ("Službene novine FBiH", broj 70/12 i 8/14)

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za zahtjev2 KMTaksena markica
Taksa za izdavanje rješenja8 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Subjekt u poslovanju sa sirovinama i proizvodima
Adresa subjekta
MB/ID/PDV broj
Naziv objekta
Kanton-općina
Mjesto i poštanski broj
Ulica i broj
Odgovorna osoba ime i prezime
Radno mjesto odgovorne osobe
Telefon/faks
E-mail
Podaci o vrsti proizvodnje se registrira
Objekti maloprodaje i djelatnosti prerade na mjestu proizvodnje
Skladištenje sirovina i/ili proizvoda životinjskog porijekla koje nije potrebno skladištiti u uslovima kontrolisane temperature
Prijevozno sredstvo za hranu životinjskog podrijetla
Objekti koji se koriste kao privatni stambeni prostori, ali u kojima se redovno pripremaju sirovine i/ili proizvodi životinjskog porijekla radi stavljanja na tržište
Podnosilac zahtjeva

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Dokaz o plaćenim administrativnim taksama (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal
Dokaz o oslobađanju od plaćanja administrativnih taksiKanton SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenje
2 danaZakonski rok za rješavanje zahtjeva 15 dana.
Obrazac: