SAGLASNOST ZA UPIS U REGISTAR DORAĐIVAČA SJEMENA ŠUMSKIH I HORTIKULTURNIH VRSTA DRVEĆA I GRMLJA

Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo privrede

CANTON SARAJEVO
Ministry of Economy

 

Šifra postupka: 
MP.SPVŠ.18
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Kemal Starogorčićstručni savjetnik za oblast šumarstva i lovstva033 562 233kemal.starogorcic@mp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Svrha ovog administrativnog postupka je da se utvrdi da li podnosilac zahtjeva ispunjava uslove za obavljanje dorade sjemena u pogledu stručne osposobljenosti, da raspolaže radnim prostorom i opremom za doradu sjemena, te prostorom za odvojeno skladištenje pojedinih vrsta i kategorija sjemena koji zadovoljava minimalne tehničke uvjete i uvjete propisane Pravilnikom o tehničkoj opremljenosti objekta, sanitarno-higijenskim uvjetima u pogledu kapaciteta i opreme za dezinsekciju, dezinfekciju i deratizaciju objekta i bilja kao i dali ima osiguranu zdravstveno-tehničku zaštitu radnog prostora i zaposlenih koji u njemu rade (sprečavanje štetnog uticaja hemijskih sredstava kojima se šumsko sjeme tretira i sl.).
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja, član 18. (“Službene novine FBiH” broj: 71/05 i 8/10); Zakon o upravnom postupku, članovi 200. i 202. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za zahtjev2 KMTaksena markica
Taksa za izdavanje rješenja8 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv pravnog lica
Adresa sjedišta
Kontakt telefon-fax

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Rješenje o upisu u sudski registarOpćinski sud u SarajevuOvjerena kopija
Dokaz o vlasništvu, odnosno dokaz o korištenju skladišta za smještaj sjemenaZemljišno knjižni uredOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o posjedovanju propisane opremeIzvod iz inventurne liste podnosioca zahtjevaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz da ima osiguranu zdravstveno-tehničku zaštitu radnog prostora i zaposlenih koji u njemu rade (sprečavanje štetnog uticajaOvlaštena institucija za dezinfekciju, dezinskeciju i deratizacijuOriginal ili ovjerena kopija
Potvrda o registrovanim zaposlenicima-osiguranicima sa VII stepenom stručne spreme koja vode proizvodnjuZavoda za penzijsko-invalidsko osiguranjeOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz da ima ovlašten laboratorij u svom sastavu, odnosno ugovor sa ovlaštenim laboratorijem za ispitivanje kvaliteta sjemenaPismena izjava podnosioca zahtjeva ili ugovor sa ovlaštenim laboratorijemOriginal ili ovjerena kopija
Građevinska dozvola za skadišni prostor za smještaj i uskladištenje sjemenaNadležna općinska služba nadležna za urbanizamKopija
Dokaz o uplati administrativnih taksi (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal
Potvrda o radnom stažu za stručna lica sa VII stepenom stručne spremePoslodavacOriginal ili ovjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenje
15 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana.Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana. Od plaćanja kantonalne administrativne takse oslobodjena su lica iz člana 8. Zakona o administrativnim taksama ,” Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 30/01,22/02, 10/05,26/08, 23/16, uz obavezno prilaganje dokaza o oslobadjanju od plaćanja istih
Obrazac: