RJEŠENJE O REGISTRACIJI FARME

Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo privrede

CANTON SARAJEVO
Ministry of Economy

 

Šifra postupka: 
MP.SPVŠ.11
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Macanović Aladinstručni savjetnik za veterinarstvo i zaštitu životinja033 562 233aladin.macanovic@mp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Utvrđivanje ispunjenosti propisanh veterinarsko zdravstvenih uslova za farme kopitara i papkara veći od 20 uslovnih grla; peradi i kunića većih od 10 uslovnih grla; valionice; farme za uzgoj divljači i krznaša; uzgajališta puževa; ribnjaci i drugi objekti akvakulture.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o veterinarstvu Bosne i Hercegovine, članovi 30. i 31. (“Službeni glasnik BiH”, broj: 34/02); Zakon o veterinarstvu, član 18. Stav (2) (“Službene novine FBiH”, broj: 46/00); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Pravilnik o uvjetima koje moraju zadovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama, članovi 6.-18. (“Službeni glasnik BiH”, broj: 46/10); Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja registra odobrenih i registrovanih objekata i načinu dodjele veterinarskih kontrolnih i evidencijskih brojeva u Federaciji Bosne i Hercegovine, članovi 6. i 9. (“Službene novine FBiH”, broj: 70/12 i 8/14);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za zahtjev2 KMTaksena markica
Taksa za izdavanje rješenja8 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv pravnog lica ili obrtnika
Adresa sjedišta ili prebivališta
Kontakt telefon
Naziv i adresa imanja tj. adresa na kojoj se nalazi objekt, ako nije smješten na istoj adresi kao i imanje
Ime i adresa fizičkog lica odgovornog za životinje, ukoliko isto lice nije njihov vlasnik
Registracijski brojevi drugih objekata za koje je odgovorno fizičko lice za životinje
Ime i adresa vlasnika
Registarski brojevi drugih objekata koje posjeduje ili kojima upravlja
Maksimalan kapacitet objekta, izražen brojem životinja koje se mogu istovremeno uzgajati na farmi, u skladu s odobrenom projektnom dokumentacijom. Za već izgrađene farme, maks. kapacitet u skladu s odredbama Pravilnika;
Naziv veterinarske organizacije
Ime i prezime veterinara odgovornog za primjenu poslova iz oblasti javnih ovlaštenja
Za uzgoje kokoši nesilica – kod koji određuje vrstu uzgoja: broj 1 za slobodni uzgoj; broj 2 za štalski uzgoj; broj 3 za baterijski uzgoj; broj 0 za ekološki uzgoj.

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
zjava vlasnika da uzgoj ispunjava uslove iz Pravilnika o uslovima koje moraju zadovoljavati farme i uvjeti za život životinja na farmamaPodnosilac zahtjevaOriginal
Dokaz o plaćenim administrativnim taksama (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenje
5 danaZakonski rok za rješavanje 60 dana. Od plaćanja kantonalne administrativne takse oslobodjena su lica iz člana 8. Zakona o administrativnim taksama ,” Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 30/01,22/02, 10/05,26/08, 23/16, uz obavezno prilaganje dokaza o oslobadjanju od plaćanja istih
Obrazac: