KRČENJE ŠUME-PROMJENA NAMJENE ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA

Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo privrede

CANTON SARAJEVO
Ministry of Economy

 

Šifra postupka: 
MP.SPVŠ.20
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Kemal Starogorčićstručni savjetnik za oblast šumarstva i lovstva033 562 233kemal.starogorcic@mp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Promjena namjene šumskog zemljišta ima za svrhu pretvaranje šumskog zemljišta u građevinsko u cilju izgradnje idividualnih objekata, privrednih objekata, infrastrukture i sl. u skladu sa prostorno planskom dokumentacijom odnosno privođenje šumskog zemljišta planiranoj namjeni
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99); Zakon o šumama Kantona Sarajevo, član 52. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 5/13);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Taksa za zahtjev2 KMVr.prih.: 722475; prima. Budžet Kantona Sarajevo;Taksena markica
Taksa za izdavanje rješenja8 KMTaksena markica
Naknada za promjenu namjene šumskog zemljištaObračun se radi na osnovu površine zemljišta /procjenu visine troškova podizanja i održavanja novih šuma na površini koja je predmet krčenja sa tržišnom vrijednosti drveta koje se dobije sječom, urađenu od strane Uprave za šumarstvo.338-000-22100192-63

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv pravnog ili fizičkog lica
Adresa sjedišta ili adresa stanovanja
Kontakt telefon-fax
Površina šumskog zemljišta
Parcela, broj katastarske čestice
Kultura parcele
Broj zemljišnoknjižnog uloška
Katastarska općina
Općina
Cilj

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Izvod iz prostorno planske dokumentacijeNadležna općinska službaOriginal ili ovjerena kopijaPribavljati po službenoj dužnosti
Mišljenje općineOpćinaOriginal ili ovjerena kopijaPribavljati po službenoj dužnosti
Dokaz o vlasništvu zemljišta ZK izvadak ili koncesioni ugovor ako se radi o koncesijiZemljišnjoknjižni ured ili Vlada Kantona SarajevoOriginal ili ovjerena kopijaPribavljati po službenoj dužnosti
Dokaz o posjedu zemljišta – kopija katastarskog planaNadležna općinska službaOriginal ili ovjerena kopijaPribavljati po službenoj dužnosti
Okolišna saglasnost u skladu sa propisima o zaštiti okolišaMinistarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona SarajevoOriginal ili ovjerena kopija
Saglasnost organa nadležnog za zaštitu istorijskog i prirodnog naslijeđaKantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđaOriginal ili ovjerena kopija
Saglasnost organa nadležnog za vodoprivreduMinistarstvo privrede Kantona SarajevoOriginal ili ovjerena kopija ili na uvid
Zapisnik i obračun naknade za promjenu namjene šumskog zemljištaKantonalna uprava za šumarstvoOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati administrativnih taksi (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal
Saglasnost suvlasnika šumskog zemljišta (ako je suvlasništvo)SuvlasnikOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o oslobađanju od plaćanja administrativnih taksiKanton SarajevoOriginal
Potvrda o registrovanim zaposlenicima-osiguranicima sa VII stepenom stručne spreme koja vode proizvodnjuZavoda za penzijsko-invalidsko osiguranjeOriginal
Potvrda o radnom stažu za stručna lica sa VII stepenom stručne spremePoslodavacOriginal ili ovjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 dana Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana.Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana. Od plaćanja kantonalne administrativne takse oslobodjena su lica iz člana 8. Zakona o administrativnim taksama ,” Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 30/01,22/02, 10/05,26/08, 23/16, uz obavezno prilaganje dokaza o oslobadjanju od plaćanja istih1 godina
Obrazac: