VETERINARSKO-ZDRAVSTVENE SAGLASNOSTI NA LOKACIJU I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU ZA IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU OBJEKATA KAO ŠTO SU: FARME KOPITARA I PAPKARA VEĆIH OD DVADESET USLOVNIH GRLA, PERADI I KUNIĆA VEĆIH OD DESET USLOVNIH GRLA, VALIONICE, FARME ZA UZGOJ

VETERINARSKO-ZDRAVSTVENE SAGLASNOSTI NA LOKACIJU I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU ZA IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU OBJEKATA KAO ŠTO SU: FARME KOPITARA I PAPKARA VEĆIH OD DVADESET USLOVNIH GRLA, PERADI I KUNIĆA VEĆIH OD DESET USLOVNIH GRLA, VALIONICE, FARME ZA UZGOJ DIVLJAČI I KRZNAŠA, UZGAJALIŠTA PUŽEVA, RIBNJACI I DRUGI OBJEKTI AKVA KULTURE
Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo
Šifra postupka: 
MP.SPVŠ.17
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Macanović Aladin,Šef odjeljenja za veterinarstvo i zaštitu životinja033 562 233aladin.macanovic@mp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Utvrđivanje uslova i odobravanje objekata u skladu sa važećim propisima.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o veterinarstvu Bosne i Hercegovine, članovi 30. i 31. (“Službeni glasnik BiH”, broj: 34/02); Zakon o veterinarstvu Federacija BIH , član 18. (“Službene novine FBiH”, broj: 46/00); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Pravilnik o uvjetima koje moraju zadovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama, članovi 6.-18. (“Službeni glasnik BiH”, broj: 46/10); Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja registra odobrenih i registrovanih objekata i načinu dodjele veterinarskih kontrolnih i evidencijskih brojeva u Federaciji Bosne i Hercegovine, članovi 6. i 9. (“Službene novine FBiH”, broj: 70/12 i 8/14)

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za zahtjev2 KMTaksena markica
Taksa za izdavanje rješenja8 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv pravnog lica ili obrtnika
Adresa i mjesto sjedišta
Kontakt
Vrsta životinja ili djelatnosti koja se obavlja
Ulica
Općina

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Rješenje o osnivanju obrtaNadležna općinska službaKopija
Urbanistička suglasnostNadležna općinska službaKopija
Tlocrt objektaProjektantska kućaKopija
Tehničko-tehnološki projekatProjektantska kuća ili stručno liceKopija
Rješenje o sudskoj registracijiOpćinski sudko
Dokaz o plaćenim administrativnim taksama (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenje
30 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana.Zakonski rok za rješavanje predmeta 60 dana. Od plaćanja kantonalne administrativne takse oslobodjena su lica iz člana 8. Zakona o administrativnim taksama ,” Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 30/01,22/02, 10/05,26/08, 23/16, uz obavezno prilaganje dokaza o oslobadjanju od plaćanja istih
Obrazac: