SAGLASNOST ZA UPIS U REGISTAR PROIZVOĐAČA SADNOG MATERIJALA ŠUMSKIH I HORTIKULTURNIH VRSTA DRVEĆA I GRMLJA

Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo privrede

CANTON SARAJEVO
Ministry of Economy

 

Šifra postupka: 
MP.SPVŠ.21
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Kemal Starogorčićstručni savjetnik za oblast šumarstva i lovstva033 562 233kemal.starogorcic@mp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Svrha ovog administrativnog postupka je da se utvrdi da li podnosilac zahtjeva ispunjava uslove za proizvodnju sadnog materijala šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja.

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za zahtjev2 KMTaksena markica
Taksa za izdavanje rješenja8 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv pravnog lica
Adresa sjedišta
Kontakt telefon-fax

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR Rješenje o upisu u sudski registarOpćinski sud u SarajevuOvjerena kopija
Dokaz o vlasništvu, odnosno dokaz o korištenju zemljišta i hortikulturnih vrsta drveća i grmljaZemljišnoknjižni ured uredOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o posjedovanju potrebne opreme u tehnološkom procesu proizvodnje sadnog materijam šumskih iIzvod iz inventurne liste podnosioca zahtjevaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz da raspolaže skladišnim prostorom za smještaj, čuvanje i pakiranje šumskih sadnica zavisno od vrste i količine proizvodnjeIzvod iz inventurne liste podnosioca zahtjevaOriginal ili ovjerena kopija
Katastarski planNadležna općinska služba- katastarOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati administrativnih taksi (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana.Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana. Od plaćanja kantonalne administrativne takse oslobodjena su lica iz člana 8. Zakona o administrativnim taksama ,” Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 30/01,22/02, 10/05,26/08, 23/16, uz obavezno prilaganje dokaza o oslobadjanju od plaćanja istih2 godine
Obrazac: