SAGLASNOST ZA UPIS U REGISTAR UVOZNIKA SJEMENA ŠUMSKIH I HORTIKULTURNIH VRSTA, DRVEĆA I GRMLJA

Ministarstvo privredeSektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo privrede

CANTON SARAJEVO
Ministry of Economy

 

Šifra postupka: 
MP.SPVŠ.24
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Kemal Starogorčićstručni savjetnik za oblast šumarstva i lovstva033 562 233kemal.starogorcic@mp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Svrha ovog administrativnog postupka je da se utvrdi da li podnosilac zahtjeva ispunjava uslove za uvoz sjemena šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja, član 29. (“Službene novine FBiH” broj: 71/05 i 8/10); Zakon o upravnom postupku, članovi 200. i 202. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Pravilnik o tehničkoj opremeljenosti objekata, sanitarno-higijenskim uvjetima u pogledu kapaciteta i opreme za decinsekciju, dezinfekciju i deratizaciju objekata i bilja, član 1. (“Službeni list SFRJ”, broj: 33/91);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za zahtjev2 KMTaksena markica
Taksa za izdavanje rješenja8 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv pravnog lica
Adresa sjedišta
Kontakt telefon-fax

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Rješenje o upisu u sudski registarOpćinski sud u SarajevuOvjerena kopija
Ugovor o zakupu za korištenje skladišnog prostora za smještaj i uskladištenje robeUgovorne straneOriginal ili ovjerena kopija
Potvrda o registrovanim zaposlenicima-osiguranicima sa VII stepenom stručne spreme koja vode proizvodnjuZavod PIO/MIOOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz da ima osiguranu zdravstveno-tehničku zaštitu radnog prostora i zaposlenih koji u njemu radeOvlaštena institucija za dezinfekciju, dezinskeciju i deratizacijuOriginal ili ovjerena kopija
Građevinska dozvola za skladišni prostor za smještaj i uskladištenje robeNadležna općinska službaKopija
Dokaz o uplati administrativnih taksi (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal
ZK izvadakZemljišnoknjižni uredOriginal
Potvrda o radnom stažu za stručna lica sa VII stepenom stručne spremePoslodavacOriginal ili ovjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana.Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana. Od plaćanja kantonalne administrativne takse oslobodjena su lica iz člana 8. Zakona o administrativnim taksama ,” Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 30/01,22/02, 10/05,26/08, 23/16, uz obavezno prilaganje dokaza o oslobadjanju od plaćanja istih2 godine
Obrazac: