SMJEŠTAJ U DRUGU PORODICU

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjegliceJU "Kantonalni centar za socijalni rad"
Šifra postupka: 
KCSR.15
Djelatnosti: 
Rad, socijalna politika, raseljena lica i izbjeglice

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Mirsada Poturkovićstručna saradnica na poslovima informisanja i komunikacije033/723-635mirsada@kcsr.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Ostvarivanje prava na smještaj u drugu porodicu djece/odraslih osoba ima za cilj da djeci/odraslim osobama obezbijedi zadovoljavanje socijalnih i drugih potreba u drugoj porodici ukoliko te potrebe ne mogu ostvariti u biološkoj porodici.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o osnovama socijalne zaštite zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom Federacije BiH, članovi 3. i 31.-40., “Službene novine Federacije BiH”, broj:36/99; 54/04; 39/06; 14/09; Zakon o upravnom postupku, član 200., “Službene novine Federacije BiH” broj: 2/98 i 48/99; Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo, članovi 4. stav (1) i 45.-55., “Službene novine Kantona Sarajevo” br.38/14-Prečišćen tekst; Uredba o visini koeficijenata za obračun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u prethodnoj kalendarskoj godini ,koja služi kao osnov za utvrđivanje novčanih i drugih materijalnih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo, član 2., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj:19/15; Naredba o iznosima po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo, član 2. tačka 5., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 25/15.

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Kontakt telefon
Adresa stanovanja
Razlozi zbog kojih ste zainteresirani za hraniteljstvo
Da li ste saglasni da Centar pokrene proceduru procjene podobnosti podnosioca zahtjeva i njegove porodice

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Lična kartaMUP Kantona SarajevoNa uvid( Ili ) primanja po drugom osnovu
Prijava mjesta prebivališta-boravištaMUP Kantona SarajevoOvjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvuNadležna općina-matični uredOvjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenih za maloljetne članove domaćinstvaNadležna općina-matični uredOvjerena kopija
Potvrda o broju članova domaćinstvaMjesna zajednicaOriginal
Kućna listaNadležna općina-služba za opću upravuOriginal
Dokaz o stambenom statusu podnosioca zahtjevaZK ured/nadležna općina-služba za imovinsko-pravne odnoseKopija
Potvrda o visini primanja koja porodica ostvarujePreduzeće/PIOOriginal
Uvjerenje da nisu oduzeta roditeljska pravaNadležni sudOriginal
Uvjerenje da nije oduzeta ili ograničena poslovna sposobnost roditeljska pravaNadležni sudOriginal
Ljekarski nalaz kojim se utvrdjuje da li neko od članova porodice boluje od zaraznih bolestiZdravstvena ustanovaOriginal
Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak ili da podnosilac zahtjeva nije krivično kažnjavanNadležni sud/MUPOriginal
Saglasnost roditelja/starateljaCentar za socijalni radOriginal
Stručno mišljenje o podobnosti porodice za prihvat na smještaj djeteta/odrasle osobeCentar za socijalni radOriginal
Tekući računBankaKopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 60 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 30 dana.Rješenje kojim korisnik ostvaruje pravo važi sve dok postoje
Obrazac: