FINANSIRANJE PODSTANARSTVA

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjegliceJU "Kantonalni centar za socijalni rad"
Šifra postupka: 
KCSR.16
Djelatnosti: 
Rad, socijalna politika, raseljena lica i izbjeglice

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Mirsada Poturkovićstručna saradnica na poslovima informisanja i komunikacije 033/723-635mirsada@kcsr.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Ostvarivanje prava na sufinansiranje podstanarstva ima za cilj, da korisnicima stalne novčane pomoći, dodatka na njegu i pomoć druge osobe I i II grupe po osnovu federalnog zakona, novčane naknade za pomoć i njegu od strane drugog lica po osnovu kantonalnog zakona, samohranim roditeljima, žrtvama nasilja i licima preko 18. godina koja su izgubila pravo na smještaj u hraniteljsku porodicu, obezbijediti financijsku podršku u rješavanju problema/pitanja stanovanja. Na taj način se direktno utiče na zadovoljavanje jedne od osnovnih potreba porodice.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o osnovama socijalne zaštite zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom Federacije BiH, član 3., “Službene novine Federacije BiH”, broj:36/99; 54/04; 39/06; 14/09; Zakon o upravnom postupku, član 200., “Službene novine Federacije BiH” broj: 2/98 i 48/99;Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo, član 4. stav 1., “Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 38/14-Prečišćen tekst; Uredba o visini koeficijenata za obraćun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u predhodnoj kalendarskoj godini ,koja služi kao osnov za utvrđivanje novčanih i drugih materijalnih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo, član 2., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 19/15;Zaključak Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-8403-28/12 od 20.03.2012.godine.

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Kontakt telefon
Adresa stanovanja

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Lična kartaMUP Kantona SarajevoNa uvid(matični ured prema mjestu rodjenja maloljetne osobe)
Prijava mjesta prebivališta-boravištaMUP Kantona SarajevoOvjerena kopija(i/ili) primanja po drugom osnovu -npr. socijalne zaštite ,boračko -invalidske zaštite,samostalne djelatnosti..
Uvjerenje o državljanstvuNadležna općina-matični uredOvjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenih za maloljetne članove domaćinstvaNadležna općina-matični uredOvjerena kopija
Potvrda o broju članova domaćinstvaMjesna zajednicaOriginal
Kućna listaNadležna općina-služba za opću upravuOriginal
Dokaz o stambenom statusu podnosioca zahtjevaZK ured/nadležna općina- služba za imovinsko-pravne odnoseOvjerena kopija
Potvrda o visini primanja koja porodica ostvarujePreduzeće/PIOOriginal
Dokaz da nije zaključen ugovor o doživotnom izdržavanjuZK ured/notarOriginal
Dokaz da je u vlasništvu nekretnine (zk izvadak)Porezna upravaOriginal
Dokaz da se stambena jedinica nije izdala u zakup od strane članova domaćinstvaPorezna upravaOriginal
Dokaz da se stambena jedinica nije izdala u zakup od strane članova domaćinstvaPorezna upravaOriginal
Da nije/su vlasnici putničkog ili nekog drugog motornog vozilaMUP Kantona SarajevoOriginal
Stručno mišljenje Centra o potrebi za finansiranje podstanarstvaCentar za socijalni radOriginal
Rješenje o ostvarivanju prava iz tačke 2. ZaključkaVlada Kantona SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 60 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 30 dana.Ugovor o sufinansiranju podstanarstva sa korisnikom se potpi
Obrazac: