POSREDOVANJE PRIJE POKRETANJA POSTUPKA ZA RAZVOD BRAKA

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjegliceJU "Kantonalni centar za socijalni rad"
Šifra postupka: 
KCSR.10
Djelatnosti: 
Rad, socijalna politika, raseljena lica i izbjeglice

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Mirsada Poturkovićstručna saradnica na poslovima informisanja i komunikacije033/723-635mirsada@kcsr.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Obezbjediti u postupku posredovanja otklanjanje uzroka koji su doveli do poremećaja bračnih odnosa. Ukoliko su bračni odnosi teško i trajno poremećeni, a eliminacija uzroka i mirenje bračnih partnera je nemoguća, obezbjediti u postupku posredovanja predpostavke za postizanje sporazuma o povjeri, izdržavanju i održavanju ličnih odnosa djeteta i roditelja kome dijete nije povjereno nakon razvoda braka.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Porodični Zakon Federacije Bosne i Hercegovine, članovi 5. i 45.-52., “Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05; 41/05; 31/14;Zakon o upravnom postupku, član 200., “Službene novine Federacije BiH” broj: 2/98 i 48/99; Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati fizičko i pravno lice ovlašteno za posredovanje između bračnih partnera prije pokretanja postupka za razvod braka, član 3., “Službene novine Federacije BiH”, broj: 5/06; Pravilnik o osnovnim elementima koje mora sadržavati stručno mišljenje u postupku posredovanja prije pokretanja postupka za razvod braka, član 2., “Službene novine Federacije BiH”, broj: 5/06;

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Ime i prezime bračnog partnera podnosioca
Adresa stanovanja podnosioca zahtjeva
Zanimanje podnosioca zahtjeva
Zanimanje bračnog partnera podnosioca zahtjeva
Stepen obrazovanja podnosioca zahtjeva
Stepen obrazovanja bračnog partnera podnosioca zahtjeva
Da li je podnosioc zahtjeva zaposlen i ako da, gdje
Da li je bračni partner podnosioca zahtjeva zaposlen i ako da, gdje
Uzroci koji su doveli do poremećenih bračnih odnosa
Da li je postojao raniji brak kod podnosioca zahtjeva
Ako da, koliko je trajao
Da li je postojao raniji brak kod bračnog parneta podnosioca zahtjeva
Ako da, koliko je trajao
Broj djece u ranijem braku kod bračnog partnera podnosioca zahtjeva
Broj djece u ranijem braku kod bračnog partnera podnosioca zahtjeva
Broj vanbračne djece kod podnosioca zahtjeva
Broj vanbračne djece kod bračnog partnera podnosioca zahtjeva

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Lična kartaMUP Kantona SarajevoNa uvid
Prijava mjesta prebivališta-boravištaMUP Kantona SarajevoOvjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenih za oba bračna partneraNadležna općina-matični uredOvjerena kopijamatični ured prema mjestu rodjenja bračnih partnera)
Izvod iz matične knjige vjenčanihNadležna općina-matični uredOvjerena kopija
Izvod iz matične knjge rođenih za malodobnu djecuNadležna općina-matični uredOvjerena kopija(matični ured prema mjestu rodjenja maloljetnog lica)

Ostale informacije

RokObavještenje
Zakonski rok rješavanja 60 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 30 dana.
Obrazac: