Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjegliceJU "Kantonalni centar za socijalni rad"
Šifra obrasca:
KCSR.10

Predmet: POSREDOVANJE PRIJE POKRETANJA POSTUPKA ZA RAZVOD BRAKA


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime podnosioca zahtjeva


____________________________________________________________________________________________
Adresa stanovanja


____________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime bračnog partnera podnosioca


____________________________________________________________________________________________
Adresa stanovanja podnosioca zahtjeva


____________________________________________________________________________________________
Zanimanje podnosioca zahtjeva


____________________________________________________________________________________________
Zanimanje bračnog partnera podnosioca zahtjeva


____________________________________________________________________________________________
Stepen obrazovanja podnosioca zahtjeva


____________________________________________________________________________________________
Stepen obrazovanja bračnog partnera podnosioca zahtjeva


____________________________________________________________________________________________
Da li je podnosioc zahtjeva zaposlen i ako da, gdje


____________________________________________________________________________________________
Da li je bračni partner podnosioca zahtjeva zaposlen i ako da, gdje


____________________________________________________________________________________________
Uzroci koji su doveli do poremećenih bračnih odnosa


____________________________________________________________________________________________
Da li je postojao raniji brak kod podnosioca zahtjeva


____________________________________________________________________________________________
Ako da, koliko je trajao


____________________________________________________________________________________________
Da li je postojao raniji brak kod bračnog parneta podnosioca zahtjeva


____________________________________________________________________________________________
Ako da, koliko je trajao


____________________________________________________________________________________________
Broj djece u ranijem braku kod bračnog partnera podnosioca zahtjeva


____________________________________________________________________________________________
Broj djece u ranijem braku kod bračnog partnera podnosioca zahtjeva


____________________________________________________________________________________________
Broj vanbračne djece kod podnosioca zahtjeva


____________________________________________________________________________________________
Broj vanbračne djece kod bračnog partnera podnosioca zahtjeva

POSREDOVANJE PRIJE POKRETANJA POSTUPKA ZA RAZVOD BRAKA

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Lična kartaMUP Kantona SarajevoNa uvid
Prijava mjesta prebivališta-boravištaMUP Kantona SarajevoOvjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenih za oba bračna partneraNadležna općina-matični uredOvjerena kopijamatični ured prema mjestu rodjenja bračnih partnera)
Izvod iz matične knjige vjenčanihNadležna općina-matični uredOvjerena kopija
Izvod iz matične knjge rođenih za malodobnu djecuNadležna općina-matični uredOvjerena kopija(matični ured prema mjestu rodjenja maloljetnog lica)

Ostale informacije

RokObavještenje
Zakonski rok rješavanja 60 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 30 dana.