Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane druge osobe (stara lica iznad 65 godina života)

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjegliceJU "Kantonalni centar za socijalni rad"
Šifra postupka: 
KCSR.06
Djelatnosti: 
Rad, socijalna politika, raseljena lica i izbjeglice

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Mirsada Poturkovićstručna saradnica na poslovima informisanja i komunikacije 033/723-635mirsada@kcsr.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Ostvarivanje prava na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane druge osobe licima starijim od 65.godina, kojima je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć i njega od strane druge osobe za zadovoljavanje njihovih osnovnih životnih potreba. Ovim postupkom se obezbjeđuje sredstava kojima finansiraju troškove angažovanja druge osobe.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o osnovama socijalne zaštite zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom Federacije BiH, član 26., “Službene novine Federacije BiH”, broj: 36/99; 54/04; 39/06; 14/09; Zakon o upravnom postupku, član 200., “Službene novine Federacije BiH”, broj: 2/99 i 48/99;Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo, članovi 4. stav (1), 27.,28. i 29., “Službene novine Kantona Sarajevo”, br.38/14-Prečišćen tekst; Uredba o visini koeficijenata za obraćun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u 2014.godini ,koja služi kao osnov za utvrđivanje novčanih i drugih materijalnih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona, član 2., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj:19/15; Naredba o iznosima po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo, član 2. tačka 2., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 25/15.

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Adresa prebivališta
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Lična karta za sve punoljetne članove domaćinstvaMUP Kantona SarajevoNa uvid
Prijava mjesta prebivališta-boravišta za sve članove domaćinstvaMUP Kantona SarajevoOvjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu za podnosioca zahtjevaNadležna općina-matični uredOvjerena kopija(općina prema mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva)
Izvod iz matične knjige rođenih za maloljetne članove domaćinstvaMatični ured općine na čijem području je maloljetna osoba rođenaOvjerena kopija
Potvrda o broju članova domaćinstvaMjesna zajednicaOriginal
Kućna listaNadležna općina-služba za opću upravuOriginal
Uvjerenje o kretanju za podnosioca zahtjevaMUP Kantona SarajevoOriginal
Dokazi o primanjima za sve članove domaćinstvaPoslodavac/Služba za zapošljavanje Kantona sarajevoOriginal(dokaz o primanjima – potvrda o visini ličnog dohotka, potvrda Službe za zapošljavanje, potvrda PIO, potvrda škole/fakulteta)
Uvjerenje službe boračko-invalidske zaštite za sve članove domaćinstva da li su korisnici lične ili porodične invalidnineNadležna služba boračko-invalidske zaštite općine na čijem području domačnistvo ima prebivališteOriginal
Uvjerenje da li su podnosioc zahtjeva i članovi domaćinstva korisnici prava na PIOZavod PIOOriginal
Uvjerenje nezaposlenosti za članove domaćinstvaSlužba za zapošljavanje Kantona SarajevoOriginal
Medicinska dokumentacija za podnosioca zahtjeva (ne starija od 6 mjeseci)Zdravstvena ustanovaOriginal
Uvjerenje za ostvarivanje prava na ličnu/ porodičnu invalidninu i ortopedski dodatak- po osnovu statusa civilne žrtve rataSlužba za upravu za obavljanje poslova uprave iz oblasti zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecomOriginal
Uvjerenje porezne uprave za sve punoljetne članove domaćinstvaPoreska uprava nadležne općineOriginal(poreska uprava -prema mjestu prebivališta/boravišta podnosioca zahtjeva)
Primjerak tekućeg računa BankaKopija
Nalaz i mišljenje o potrebi za njegom i pomoći od strane druge osobeZavod za medicinu radaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
60 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana.Rješenje kojim korisnik ostvaruje pravo važi sve dok postoje
Obrazac: