Smještaj u ustanovu socijalne zaštite

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjegliceJU "Kantonalni centar za socijalni rad"
Šifra postupka: 
KCSR.01
Djelatnosti: 
Rad, socijalna politika, raseljena lica i izbjeglice

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Mirsada Poturković stručna saradnica na poslovima informisanja i komunikacije033/723-635mirsada@kcsr.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Ostvarivanje prava na smještaj u ustanove socijalne zaštite djece/ odraslih osoba ima za cilj da djeci/odraslim osobama obezbijediti zadovoljavanje socijalnih i drugih potreba, ukoliko te potrebe ne mogu ostvariti u biološkoj ili drugoj porodici.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o osnovama socijalne zaštite zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom Federacije BiH, članovi 3., 19. tačka 4. i 41.-45., “Službene novine Federacije BiH”, broj:36/99; 54/04; 39/06; 14/09; Zakon o upravnom postupku, član 200., “Službene novine Federacije BiH” broj: 2/98 i 48/99; Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo, članovi 4. stav (1) i 56.-58., “Službene novine Kantona Sarajevo” br.38/14-Prečišćen tekst; Uredba o visini koeficijenata za obraćun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u prethodnoj kalendarskoj godini ,koja služi kao osnov za utvrđivanje novčanih i drugih materijalnih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo, član 2., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj:19/15; Naredba o iznosima po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo, član 2. tačka 8., “Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 25/15; Uredba o dodijeli novčanog iznosa namijenjenog za lične potrebe lica koja su smještena u ustanove socijalne zaštite, član 2., “Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 29/14; Pravilnik o učešću u troškovima smještaja korisnika smještenih u ustanove socijalne zaštite i srodnika obaveznih na izdržavanje, članovi 2.i 4., “Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 22/13, 34/14 i 8/15.

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime podnosioca
Adresa
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Lična kartaMUP Kantona SarajevoNa uvid
Prijava mjesta prebivališta-boravištaMUP Kantona SarajevoOvjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvuNadležna općina-matični uredOvjerena kopija
Rodni listNadležna općina-matični uredOvjerena kopija
Potvrda mjesne zajedniceMjesna zajednicaOriginal
Kućna lista iz nadležne opštineNadležna općina-služba za opću upravuOriginal
Izjava srodnika o participaciji troškovaNadležna općinaOriginalIzjava se uzima u službi za socijalnu zaštitu, a ista ovjerava u službi za opću upravu općine-(nadležne za postupak smještaja
Dokazi o primanjima za podnosioca zahtjeva i sve bliže srodnikePoslodavac/Služba za zapošljavanje KSOriginal ili kopija(potvrda o visini ličnog dohotka, potvrda Službe za zapošljavanje, potvrda PIO, potvrda škole/fakulteta)
Uvjerenje službe boračko-invalidske zaštite za podnosioca zahtjeva i bliže srodnike (da li su korisnici lične ili porodične invalidnine)Nadležna služba boračko-invalidske zaštite općine na čijem području domaćinstvo ima prebivališteOriginal
Dokaz o stambenom statusu podnosioca zahtjeva ( ugovor o vlasništvu ili ugovor o zakupu-ovjeren u poreskoj upravi općine prebivališta/boravišta)ZK ured/ poreska uprava nadležne općineOvjerena kopija
Ljekarski nalaz( kojim se utvrdjuje da ne boluje od zaraznih bolesti)Zdravstvena ustanovaOriginal
Uvjerenje katastra/zemljišno-knjižni izvadak ZK ured/ općinaOriginal
Uvjerenje općinskog organa uprave nadležnog za provođenje postupka za ostvarivanje prava na ličnu invalidninu., porodičnu invalidninu i ortopedski dodatak po osnovu statusa civilne žrtve rataNadležna općina (služba za upravu)Original
Uvjerenje porezne upravePoreska uprava nadležne općineOriginalPrema prebivalištu/boravištu podnosioca
Nalaz neuropsihijatraZdravstvena ustanovaOriginal
Rješenje o statusu raseljenog lica i dokaz o nemogućnosti povratka u ranije mjesto prebivalištaMinistarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona SarajevoKopija-original na uvid
Za srodnike koji su po Zakonu obavezni na izdržavanje ( lična karta, prijava mjesta prebivališta, izvod iz matične knjige rodjenih-za maloljetne članove domaćinstva itd.)MUP/nadležna općinaOriginal
Medicinska dokumentacijaZdravstvena ustanovaOvjerena kopija
Izjava podnosioca zahtjeva/staratelja o pristanku na smeštaj kao i u troškovima smještaja u visini ličnih primanjaNadležna općinaOriginal
Zdravstvena knjižicaZavod zdravstvenog osiguranjaOriginal
Uvjerenje o kretanjuMUP Kantona Sarajevo Original

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
30 dana. Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana.Rješenje kojim korisnik ostvaruje pravo važi sve dok postoje
Obrazac: