Ostvarivanje prava na novčanu naknadu za vrijeme čekanja na zaposlenje

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjegliceJU "Kantonalni centar za socijalni rad"
Šifra postupka: 
KCSR.09
Djelatnosti: 
Rad, socijalna politika, raseljena lica i izbjeglice

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Mirsada Poturkovićstručna saradnica na poslovima informisanja i komunikacije 033/723-635mirsada@kcsr.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Obezbijediti novčana sredstva osobama ometenim u psihičkom i fizičkom razvoju , koje su osposobljenje za rad , a koje čekaju na zaposlenje , pod uvjetom da se redovno javljaju Službi za zapošljavanje Kantona Sarajevo.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o osnovama socijalne zaštite zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom Federacije BiH, član 19., “Službene novine Federacije BiH”, broj:36/99; 54/04; 39/06; 14/09; Zakon o upravnom postupku, član 200., “Službene novine Federacije BiH” broj: 2/98 i 48/99;Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo, članovi 4. stav (1), 42.,43. i 44. “Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 38/14-Prečišćen tekst; Uredba o visini koeficijenata za obraćun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u predhodnoj kalendarskoj godini ,koja služi kao osnov za utvrđivanje novčanih i drugih materijalnih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo, član 2., “Službene novine Kantona Sarajevo” broj:19/15;Naredba o iznosima po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo, član 2. tačka 4., “Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 25/15;

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime podnosioca
Adresa prebivališta
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Lična kartaMUP Kantona SarajevoNa uvid
Prijava mjesta prebivališta-boravištaMUP Kantona SarajevoOvjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu za podnosioca zahtjevaNadležna općina-matični uredOvjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenihNadležna općina-matični uredOvjerena kopija(matični ured mjesta rodjenja maloljetne osobe)
Potvrda o broju članova domaćinstvaMjesna zajednicaOriginal
Potvrda Službe za zapošljavanje KS o redovnom javljanjuSlužba za zapošljavanje Kantona SarajevoOriginal
Uvjerenje o kretanjuMUP Kantona SarajevoOriginal
DiplomaObrazovna ustanovaKopija-original na uvid
SvjedočanstvoObrazovna ustanovaKopija-original na uvid
Uvjerenje PIOPIOKopija-original na uvid
Primjerak tekućeg računaBankaKopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 60 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana.Rok za rješavanje urednog zahtjeva 30 dana.Rješenje kojim korisnik ostvaruje pravo važi do trenutka isp
Obrazac: