Regulisanje prava na subvencioniranje troškova grijanja

Šifra postupka: 
KCSR.08
Djelatnosti: 
Rad, socijalna politika, raseljena lica i izbjeglice

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Mirsada Poturkovićstručna saradnica na poslovima informisanja i komunikacije033/723-635mirsada@kcsr.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Ostvarivanje prava na subvencioniranje troškova grijanja ima za cilj porodicama u stanju socijalne potrebe, uplatom sredstava na račun preduzeća čiji energent domaćinstvo koristi kao energent za grijanje, participirati u dijelu izmirenja računa za grijanje (struga, gas, centralno grijanje) ili nabavke čvrstog goriva-drva/uglja.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o osnovama socijalne zaštite zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom Federacije BiH, član 28., “Službene novine Federacije BiH”, broj:36/99; 54/04; 39/06; 14/09; Zakon o upravnom postupku, član 200., “Službene novine Federacije BiH”, broj: 2/98 i 48/99;Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo, članovi 4. stav (1) i 23., “Službene novine Kantona Sarajevo”, br.38/14-Prečišćen tekst; Uredba o subvencioniranju troškova grijanja, član 2. i 8., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 04/05; 07/08; 37/13; 51/14;

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime podnosioca
Adresa stanovanja
Općina
Spol
Kontakt telefon
Radni status
Bračni status
Stručna sprema
Zanimanje
Tip domaćinstva (domicilno, raseljeno, izbjeglo, povratnici)
Da li je priznat procenat invalidnosti
Civilna žrtva rata ili ratni vojni invalid i postotak
Da li je nosilac stanarskog prava

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Lična karta za sve punoljetne članove domaćinstvaMUP Kantona SarajevoNa uvid
Prijava mjesta prebivališta-boravišta za sve članove domaćinstvaMUP Kantona SarajevoOvjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu za podnosioca zahtjevaNadležna općina-matični uredOvjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenih za maloljetne članove domaćinstvaNadležna općina-matični uredOvjerena kopija(matični ured prema mjestu rodjenja maloljetne osobe)
Potvrda o broju članova domaćinstvaMjesna zajednicaOriginal
Ovjerena Kućna listaNadležna općina-služba za opću upravuOriginal
Uvjerenje o kretanju za sve punoljetne članove domaćinstvaMUP Kantona SarajevoOriginal
Dokazi o primanjima za sve članove domaćinstvaPosodavac/Služba za zapošljavanje Kantona SarajevoOriginal(dokaz o primanjima potvrda o visini ličnog dohotka, potvrda Službe za zapošljavanje, potvrda PIO)
Uvjerenje službe boračko-invalidske zaštite za sve članove domaćinstva da li su korisnici lične ili porodične invalidnineNadležna općina- služba boračko-invalidske zaštiteOriginal(nadležna je općina na području kojeg članovi domaćinstva imaju prebivalište)
Uvjerenje o stepenu invalidnostiInstitut za ocjenu radne sposobnostiOvjerena kopija
Uvjerenje za sve članove domaćinstva da li su korisnici lične ili porodične invalidnineNadležna općinaOvjerena kopija(nadležne službe općine- kojima su povjereni poslovi zaštite civilnih žrtva rata)
Primjerak tekućeg računa za korisnike čvrstog gorivaBankaOriginal
Uvjerenja o redovnom školovanju za djecu stariju od 18.godinaObrazovna institucijaOriginal
Rodni listovi za djecu mlađu od 18.godinaMatični uredOriginal
Račun za energent koji podnosilac zahtjeva koristiNadležno preduzeće Original
Dokaz o vlasništvu ili vanknjižnom vlasništvu stambene jedinice i kvadratura stambenog prostora koji se koristi .ZK ured/ Općinski sud u Sarajevu/nadležna općinaOriginal(zemljišno knjižni izvadak, katastarski izvadak, darovni ugovor ili ugovor o kupovini stambene jedinice, zahtjev za pokretanje ostavinskog postupka kod suda i dr.)
Dokaz o vlasništvu automobilaMUP Kantona SarajevoOriginal
Dokaz da članovi domaćinstva nisu vlasnici preduzeća, samostalne radnje ili da obavljaju dopunsku djelatnostPorezna uprava nadležne općineOvjerena kopija(poreska uprava prema mjestu prebivališta)

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 60 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 30 dana.Rješenje kojim korisnik ostvaruje pravo važi za grijnu sezon
Obrazac: