Šifra obrasca:
KCSR.08

Predmet: Regulisanje prava na subvencioniranje troškova grijanja


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime podnosioca


____________________________________________________________________________________________
Adresa stanovanja


____________________________________________________________________________________________
Općina


____________________________________________________________________________________________
Spol


____________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon


____________________________________________________________________________________________
Radni status


____________________________________________________________________________________________
Bračni status


____________________________________________________________________________________________
Stručna sprema


____________________________________________________________________________________________
Zanimanje


____________________________________________________________________________________________
Tip domaćinstva (domicilno, raseljeno, izbjeglo, povratnici)


____________________________________________________________________________________________
Da li je priznat procenat invalidnosti


____________________________________________________________________________________________
Civilna žrtva rata ili ratni vojni invalid i postotak


____________________________________________________________________________________________
Da li je nosilac stanarskog prava

Regulisanje prava na subvencioniranje troškova grijanja

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Lična karta za sve punoljetne članove domaćinstvaMUP Kantona SarajevoNa uvid
Prijava mjesta prebivališta-boravišta za sve članove domaćinstvaMUP Kantona SarajevoOvjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu za podnosioca zahtjevaNadležna općina-matični uredOvjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenih za maloljetne članove domaćinstvaNadležna općina-matični uredOvjerena kopija(matični ured prema mjestu rodjenja maloljetne osobe)
Potvrda o broju članova domaćinstvaMjesna zajednicaOriginal
Ovjerena Kućna listaNadležna općina-služba za opću upravuOriginal
Uvjerenje o kretanju za sve punoljetne članove domaćinstvaMUP Kantona SarajevoOriginal
Dokazi o primanjima za sve članove domaćinstvaPosodavac/Služba za zapošljavanje Kantona SarajevoOriginal(dokaz o primanjima potvrda o visini ličnog dohotka, potvrda Službe za zapošljavanje, potvrda PIO)
Uvjerenje službe boračko-invalidske zaštite za sve članove domaćinstva da li su korisnici lične ili porodične invalidnineNadležna općina- služba boračko-invalidske zaštiteOriginal(nadležna je općina na području kojeg članovi domaćinstva imaju prebivalište)
Uvjerenje o stepenu invalidnostiInstitut za ocjenu radne sposobnostiOvjerena kopija
Uvjerenje za sve članove domaćinstva da li su korisnici lične ili porodične invalidnineNadležna općinaOvjerena kopija(nadležne službe općine- kojima su povjereni poslovi zaštite civilnih žrtva rata)
Primjerak tekućeg računa za korisnike čvrstog gorivaBankaOriginal
Uvjerenja o redovnom školovanju za djecu stariju od 18.godinaObrazovna institucijaOriginal
Rodni listovi za djecu mlađu od 18.godinaMatični uredOriginal
Račun za energent koji podnosilac zahtjeva koristiNadležno preduzeće Original
Dokaz o vlasništvu ili vanknjižnom vlasništvu stambene jedinice i kvadratura stambenog prostora koji se koristi .ZK ured/ Općinski sud u Sarajevu/nadležna općinaOriginal(zemljišno knjižni izvadak, katastarski izvadak, darovni ugovor ili ugovor o kupovini stambene jedinice, zahtjev za pokretanje ostavinskog postupka kod suda i dr.)
Dokaz o vlasništvu automobilaMUP Kantona SarajevoOriginal
Dokaz da članovi domaćinstva nisu vlasnici preduzeća, samostalne radnje ili da obavljaju dopunsku djelatnostPorezna uprava nadležne općineOvjerena kopija(poreska uprava prema mjestu prebivališta)

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 60 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 30 dana.Rješenje kojim korisnik ostvaruje pravo važi za grijnu sezon