Ostvarivanje prava na stalnu novčanu pomoć

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjegliceJU "Kantonalni centar za socijalni rad"
Šifra postupka: 
KCSR.05
Djelatnosti: 
Rad, socijalna politika, raseljena lica i izbjeglice

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Mirsada Poturkovićstručna saradnica na poslovima informisanja i komunikacije033/723-635mirsada@kcsr.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Ostvarivanje prava na materijalnu pomoć licima nesposobnim za rad, bez sredstava za život i srodnika koji su po Zakonu obavezni na izdržavanje.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o osnovama socijalne zaštite zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom Federacije BiH, članovi 21. i 22., “Službene novine Federacije BiH”, broj:36/99; 54/04; 39/06; 14/09; Zakon o upravnom postupku, član 200., “Službene novine Federacije BiH”, broj: 2/98 I 48/99;Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo, članovi 4. stav (1) i 18.-26., “Službene novine Kantona Sarajevo”, br.38/14-Prečišćen tekst; Uredba o visini koeficijenata za obraćun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u predhodnoj kalendarskoj godini ,koja služi kao osnov za utvrđivanje novčanih i drugih materijalnih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo, član 2., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj:19/15;Naredba o iznosima po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo, član 2. tačka a., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 25/15.

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime podnosioca
Adresa prebivališta
Kontakt telefon
Razlog zašto je potrebna stalna novčana podrška

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Lična karta za sve punoljetne članove domaćinstvaMUP Kantona SarajevoNa uvid
Prijava mjesta prebivališta-boravišta za sve članove domaćinstvaMUP Kantona SarajevoOvjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu za podnosioca zahtjeva Nadležna općina-matični uredOvjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenih za maloljetne članove domaćinstvaNadležna općina-matični uredOvjerena kopija(matični ured prema mjestu rodjenja maloljetne osobe)
Potvrda o broju članova domaćinstvaMjesna zajednicaOriginal
Kućna listaNadležna općinaOriginal
Uvjerenje o kretanju za sve punoljetne članove domaćinstvaMUP Kantona SarajevoOriginal
Dokazi o primanjima za sve članove domaćinstvaPoslodavac/Služba za zapošljavanje Kantona SarajevoOriginal(dokaz o primanjima – potvrda o visini ličnog dohotka, potvrda službe za zapošljavanje, potvrda PIO, potvrda škole/fakulteta)
Uvjerenje za sve članove domaćinstva da li su korisnici lične ili porodične invalidnineNadležna općina- služba boračko-invalidske zaštiteOriginal(nadležna je općina prebivališta članova domaćinstva)
Dokaz o stambenom statusu ( dokaz o vlasništvu ili ugovor o podstanarstvu-ovjeren u poreskoj upravi općine prebivališta/boravišta)ZK ured/ poreska uprava nadležne općineOvjerena kopija
Dokaz o kvadraturi stambenog prostoraOpćina-služba socijalne zaštiteOvjerena kopija(dokaz o kvadraturi stambenog prostora -utvrdjuje se od strane stručnih radnika -na terenu – općine koja vodi postupak po osnovu zahtjeva)
Uvjerenje iz katastra/zemljišno-knjižni izvadak za sve članove domaćinstvaZK ured/ nadležna općina-služba za imovinsko -pravne odnoseOriginal
Uvjerenje za sve članove domaćinstva za ostvarivanje prava na ličnu/ porodičnu invalidninu i ortopedski dodataka po osnovu statusa-civilne žrtve rataNadležna općinaOriginal(nadležna je služba općine za obavljanje poslova iz oblasti zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom)
Uvjerenje porezne uprave za sve punoljetne članove domaćinstvaPoreska uprava nadležne općineOriginal
Uvjerenje o posjedovanju motornog vozila za sve članove domaćinstvaMUP Kantona SarajevoOriginal
Rješenje o statusu raseljenog lica i dokaz o nemogućnosti povratka u ranije mjesto prebivalištaMinistarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona SarajevoKopija-orginal na uvid
Nalaz o utvrdjenoj radnoj nesposobnosti i medicinska dokumentacija ( za lica mlađa od 65 godina)Zavod za medicinu rada Kantona SarajevoOriginal
Primjerak tekućeg računaBankaOvjerena kopija
Lična karta srodnika koji je po Zakonu obavezan na izdržavanjeMUP Kantona SarajevoNa uvid
Prijava mjesta prebivališta za srodnika-e koji su po Zakonu dužni na izdržavanjeMUP Kantona SarajevoOvjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenih za maloljetne članove domaćinstva srodnika koji je po Zakonu dužan na izdržavanjeNadležna općina-matični uredOvjerena kopija(matični ured prema mjestu rodjenja maloljetne osobe)
Potvrda o broju članova domaćinstva za srodnika koje je po Zakonu dužan na izdržavanjeMjesna zajednicaOvjerena kopija
Kućna lista za srodnika koji je po Zakonu dužan na izdržavanjeNadležna općina-služba za opću upravuOvjerena kopija
Dokaz o primanjima za srodnika koji je po Zakonu obavezan na izdržavanjePoslodavac/ Služba za zapošljavanje Kantona SarajevoOvjerena kopija
Uvjerenje za sve članove domaćinstva da li su korisnici lične ili porodične invalidnine- za srodnike koji su po zakonu obavezni na izdržavanjeNadležna općina- služba boračko-invalidske zaštiteOvjerena kopija(nadležna je općina prebivališta članova domaćinstva)
Uvjerenje porezne uprave za sve punoljetne članove domaćinstva srodnika koji je po Zakonu obavezan na izdržavanjePoreska uprava nadležne općineOvjerena kopija(Prema prebivalištu podnosioca zahtjeva)

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
60 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana.Rješenje kojim korisnik ostvaruje pravo važi sve dok postoje
Obrazac: