USVOJENJE

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjegliceJU "Kantonalni centar za socijalni rad"
Šifra postupka: 
KCSR.11
Djelatnosti: 
Rad, socijalna politika, raseljena lica i izbjeglice

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Mirsada Poturković stručna saradnica na poslovima informisanja i komunikacije033/723-635mirsada@kcsr.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Usvojenje je oblik porodično-pravne zaštite djece bez roditeljskog staranja ili bez odgovarajućeg roditeljskog staranja, putem koga se zasniva roditeljski ili srodnički odnos između djeteta/usvojenika i roditelja/usvojioca. Time se dijete lišeno roditeljskog staranja ili bez odgovarajućeg roditeljskog staranja trajno zbrinjava u porodici (između usvojenika i usvojioca se zasnivaju odnosi srodstva kao da se radi o krvnom srodstvu).
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Porodični Zakon Federacije Bosne i Hercegovine, članovi 5. i 91.-123., “Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05; 41/05; 31/14;Zakon o upravnom postupku, član 200., “Službene novine Federacije BiH” broj: 2/98 i 48/99; Uputstvo o metodama utvrđivanja podobnosti djeteta i osobe koja želi usvojiti dijete i načinu izrade mišljenja o podobnosti za usvojenje, član 2., “Službene novine Federacije BiH”, broj: 17/06; Uputstvo o načinu vođenja evidencije i dokumentacije o usvojenoj djeci, član 3., “Službene novine Federacije BiH”, broj: 17/06.

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime potencijalnih usvojitelja
Adresa stanovanja potencijalnih usvojitelja
Stepen i oblast obrazovanja potencijalnih usvojitelja
Radni status potencijalnih usvojitelja
E-mail adresa
Kontakt telefon
Da li su se potencijalni usvojitelji obraćali drugim centrima za socijalni rad, ako da kojim
Bračni status
Da li potencijalni usvojitelji imaju biološku djecu, ako da koliko
Dob biološke djece
Da li potencijalni usvojitelji imaju usvojenu djecu, ako da koji im je uzrast
Ostali članovi zajedničkog domaćinstva
Godine starosti ostalih članova domaćinstva
Drugi članovi porodice – podrška
Prijatelji – podrška
Da li su potencijalni usvojitelji imaju bračnu ili vanbračnu zajednicu prije ove
Da li potencijalni usvojitelji imaju biološke ili vanbračne djece iz te zajednice
Uzrast i spol djeteta koje žele usvojiti
Nacionalnost djeteta koje žele usvojiti
Da li bi usvojili djete sa zdravstvenim problemima
Da li bi usvojili više djece – braću,sestre,blizance
Srodstvo sa djetetom koje žele usvojiti
Da li bi usvojili djete sa invaliditetom
Druge osobine djeteta koje žele usvojiti
Da li ste zainteresirani za potpuno usvojenje
Da li ste zainteresirani za nepotpuno usvojenje
Da li se članovi domaćinstva pripremaju da prihvate djete ili su već spremni i na koji način
Razlozi za usvojenje (šta ovaj čin znači, koja su očekivanja – želje pri formiranju porodice)
Da li ste educirani u oblasti uspješnog roditeljstva i dosadašnja iskustva
Da li bi učestvovali u programu edukacije usvojitelja
Ako je odgovor ne, obrazložite iz kojih razloga
Dodatni kometari, prijedlozi, upute

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Lična kartaMUP Kantona SarajevoNa uvid(matični ured prema mjestu rodjenja bračnih partnera)
Prijava mjesta prebivališta-boravištaMUP Kantona SarajevoOvjerena kopija(utvrdjuje se na osnovu prikupljenih izjava potencijalnih usvojioca)
Izvod iz matične knjige rođenih za oba bračna partneraNadležna općina- matični uredOvjerena kopija
Izvod iz matične knjige vjenčanihMatični uredOvjerena kopija
Ljekarska uvjerenjaZdravstvena ustanovaOriginal
Uvjerenje o državljanstvuNadležna općina- matični uredOvjerena kopija
Uvjerenja o nekažnjavanjuMUPOriginal
Uvjerenje da se protiv podnosioca ne vodi krivični postupakNadležni sudOriginal
Uvjerenje da podnosiocima zahtjeva nije oduzeta/ograničena poslovna sposobnostNadležni sudOriginal
Uvjerenje da podnosiocima zahtjeva nije oduzeto/ograničeno roditeljsko staranjeNadležni sudOriginal
Dokumentacija o ličnoj imovini-prihodimaPreduzeće/ porezna uprava/katastar/ZK uredOvjerena kopija
Socijalna anamnezaNadležni centar za socijalni rad prema mjestu prebivališta podnosioca zahtjevaOriginal
Nalaz i mišljenje psihologa i pedagoga o podobnosti da se staraju o djetetuCentar za socijalni rad prema mjestu prebivališta podnosioca zahtjevaOriginal
Ukoliko su usvojioci strani državljani – potrebna je analiza da dijete nije moglo biti usvojeno u BiH i da je to usvojenje u njegovom najbolje interesuNadležni centri za socijalni rad u BiHOriginal
Ukoliko su potencijalni usvojitelji vanbračni partneri – u mišljenju se moraju navesti naročito opravdani razlozi za usvojenjeNadležni centar za socijalni radOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok 60 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 30 dana.Rješenje o zasnivanju usvojenja je trajno (usvojenje je nera
Obrazac: