Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjegliceJU "Kantonalni centar za socijalni rad"
Šifra obrasca:
KCSR.11

Predmet: USVOJENJE


____________________________________________________________________________________________
Ime i prezime potencijalnih usvojitelja


____________________________________________________________________________________________
Adresa stanovanja potencijalnih usvojitelja


____________________________________________________________________________________________
Stepen i oblast obrazovanja potencijalnih usvojitelja


____________________________________________________________________________________________
Radni status potencijalnih usvojitelja


____________________________________________________________________________________________
E-mail adresa


____________________________________________________________________________________________
Kontakt telefon


____________________________________________________________________________________________
Da li su se potencijalni usvojitelji obraćali drugim centrima za socijalni rad, ako da kojim


____________________________________________________________________________________________
Bračni status


____________________________________________________________________________________________
Da li potencijalni usvojitelji imaju biološku djecu, ako da koliko


____________________________________________________________________________________________
Dob biološke djece


____________________________________________________________________________________________
Da li potencijalni usvojitelji imaju usvojenu djecu, ako da koji im je uzrast


____________________________________________________________________________________________
Ostali članovi zajedničkog domaćinstva


____________________________________________________________________________________________
Godine starosti ostalih članova domaćinstva


____________________________________________________________________________________________
Drugi članovi porodice – podrška


____________________________________________________________________________________________
Prijatelji – podrška


____________________________________________________________________________________________
Da li su potencijalni usvojitelji imaju bračnu ili vanbračnu zajednicu prije ove


____________________________________________________________________________________________
Da li potencijalni usvojitelji imaju biološke ili vanbračne djece iz te zajednice


____________________________________________________________________________________________
Uzrast i spol djeteta koje žele usvojiti


____________________________________________________________________________________________
Nacionalnost djeteta koje žele usvojiti


____________________________________________________________________________________________
Da li bi usvojili djete sa zdravstvenim problemima


____________________________________________________________________________________________
Da li bi usvojili više djece – braću,sestre,blizance


____________________________________________________________________________________________
Srodstvo sa djetetom koje žele usvojiti


____________________________________________________________________________________________
Da li bi usvojili djete sa invaliditetom


____________________________________________________________________________________________
Druge osobine djeteta koje žele usvojiti


____________________________________________________________________________________________
Da li ste zainteresirani za potpuno usvojenje


____________________________________________________________________________________________
Da li ste zainteresirani za nepotpuno usvojenje


____________________________________________________________________________________________
Da li se članovi domaćinstva pripremaju da prihvate djete ili su već spremni i na koji način


____________________________________________________________________________________________
Razlozi za usvojenje (šta ovaj čin znači, koja su očekivanja – želje pri formiranju porodice)


____________________________________________________________________________________________
Da li ste educirani u oblasti uspješnog roditeljstva i dosadašnja iskustva


____________________________________________________________________________________________
Da li bi učestvovali u programu edukacije usvojitelja


____________________________________________________________________________________________
Ako je odgovor ne, obrazložite iz kojih razloga


____________________________________________________________________________________________
Dodatni kometari, prijedlozi, upute

USVOJENJE

Potrebna dokumentacija

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Lična kartaMUP Kantona SarajevoNa uvid(matični ured prema mjestu rodjenja bračnih partnera)
Prijava mjesta prebivališta-boravištaMUP Kantona SarajevoOvjerena kopija(utvrdjuje se na osnovu prikupljenih izjava potencijalnih usvojioca)
Izvod iz matične knjige rođenih za oba bračna partneraNadležna općina- matični uredOvjerena kopija
Izvod iz matične knjige vjenčanihMatični uredOvjerena kopija
Ljekarska uvjerenjaZdravstvena ustanovaOriginal
Uvjerenje o državljanstvuNadležna općina- matični uredOvjerena kopija
Uvjerenja o nekažnjavanjuMUPOriginal
Uvjerenje da se protiv podnosioca ne vodi krivični postupakNadležni sudOriginal
Uvjerenje da podnosiocima zahtjeva nije oduzeta/ograničena poslovna sposobnostNadležni sudOriginal
Uvjerenje da podnosiocima zahtjeva nije oduzeto/ograničeno roditeljsko staranjeNadležni sudOriginal
Dokumentacija o ličnoj imovini-prihodimaPreduzeće/ porezna uprava/katastar/ZK uredOvjerena kopija
Socijalna anamnezaNadležni centar za socijalni rad prema mjestu prebivališta podnosioca zahtjevaOriginal
Nalaz i mišljenje psihologa i pedagoga o podobnosti da se staraju o djetetuCentar za socijalni rad prema mjestu prebivališta podnosioca zahtjevaOriginal
Ukoliko su usvojioci strani državljani – potrebna je analiza da dijete nije moglo biti usvojeno u BiH i da je to usvojenje u njegovom najbolje interesuNadležni centri za socijalni rad u BiHOriginal
Ukoliko su potencijalni usvojitelji vanbračni partneri – u mišljenju se moraju navesti naročito opravdani razlozi za usvojenjeNadležni centar za socijalni radOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok 60 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 30 dana.Rješenje o zasnivanju usvojenja je trajno (usvojenje je nera